12 jednoznačných dôvodov, prečo by si mal povedať freelancingu „NIE“

12 jednoznačných dôvodov, prečo by si mal povedať freelancingu „NIE“

O ?ivote freelancera sa toho dá napo?úva? naozaj ve?a. Ma? nekone?nú nezávislos? aby si si mohol robi? svoje vlastné kreatívne rozhodnutia, ?iadny ?éf, ktorému sa podria?uje?, flexibilné pracovné hodiny a práca z pohodlia domova. V?etko to smeruje k jednému slovu: SLOBODA.

Áno, freelancing ur?ite vyrie?i situáciu, ke? nezná?a? od 9 do 5, no ako sa hovorí, sloboda ide za istú cenu. Ak si to dobre nezvá?i?, nemusí sa to vyplati?. Tak?e, namiesto nieko?kých dôvodov, pre?o sa sta? freelancerom to dáme opa?ne a uvedieme, pre?o sa ním nesta?:

1) Benefity

Nedostáva? ?iadnu zdravotnú starostlivos?, o ktorú sa nepostará? sám. ?iadne PN, platená dovolenka, minimálne úspory na dôchodok a mnoho ?al?ích be?ných výhod, ktoré ako zamestnanec má?. Ke? pôjde? freelancova?, zmení sa to.

2) O?akáva? absolútnu flexibilitu

Sloboda a flexibilita nie je to isté. Faktom ostáva, ?e je to práve klient kto rozhoduje, kedy bude? pracova?. On zadáva deadline-y, on chce zmeny na poslednú chví?u, on o?akáva tvoju odpove? ?o najskôr.

free1(fastcompany.net)

3) Chce? oddeli? prácu od osobného ?ivota

?iadne pravidelné pracovné hodiny a ?iadne iné pracovné miesto robia z freelancingu absolútnu sú?as? súkromného ?ivota. Neprestane? dostáva? telefonáty od klientov po piatej. Práca je tam, kde je tvoj laptop a mô?e za?a? kedyko?vek, v noci ?i cez de?.

4) Nezná?a? by? na telefóne 27/6

Náro?ní klienti o?akávajú, ?e bude? dostupný vtedy, ke? sa potrebujú nie?o opýta?. Ak nezná?a? predstavu, ?e ?a ?udia kontaktujú v ktorýko?vek ?as d?a, aj v nekres?anských hodinách, zvá? svoju tú?bu po freelancingu.

5) O?akáva?, ?e bude? ma? reálnu dovolenku

Vzh?adom k nepravidelným pracovným hodinám, nerealistickým o?akávaniam klientov a niekedy ve?mi tesným projektovým deadlineom, niekedy je ?a?ké si vôbec predstavi? takú správnu dovolenku. Musí? akceptova?, ?e stále bude? musie? odpoveda? na maily a nejakú tú prácu urobi? aj ke? si niekde na Bali.

6) Nezná?a?, ke? si pripútaný k po?íta?u

Laptop si so sebou nosí? v?ade a v?ade aj pracuje?, bez oh?adu na prostredie, v?dy sedí? pred obrazovkou (v lep?om prípade za stolom). Takto to freelancer jednoducho robí.

7) Vä??ina tvojho sociálneho ?ivota pochádza z práce

Pre be?nú verejnos? je nepredstavite?né, ?e primárnym zdrojom sociálneho ?ivota je práca. Freelancer v?ak vä??inu ?asu pracuje sám a tak nemá príli? na výber.

Untitled-3(frobes.com)

8) O?akáva? od druhých, ?e by mali chápa? ako to v tvojom ?ivote chodí

Menej pozitívny spôsob ako vníma? slobodu je, ?e je nepredvídate?ná. Tvoj príjem nie je konzistentný, pracovný ?as nie je pravidelný a niekedy sa mô?e tvojej rodine a známym zda?, ?e si nezamestnaný. Asi len ?al?í freelancer pochopí, ?e si zaneprázdnený a tvrdo maká? na platení ú?tov. Nebu? prekvapený, ?e rodina ?a bude pýta?, aby si im za?iel do obchodu alebo urobil nejaké domáce práce, zatia? ?o oni idú do svojej „reálnej“ práce.

9) ?ahko sa vyru?í? a chýba ti organizácia

Nie je to multitasking ak ?a vytiahnu od práce kvôli nejakej blbosti. Ke? maká? na projekte, ako na potvoru sa za?nú sypa? v?etky správy, emaily a telefonáty. Skuto?ne nie je ?ahké nenecha? sa vyru?i?.

free2(fastcompany.net)

10) Nezná?a? svoju prácu

Je to rovnaké ako pri akomko?vek inom jobe. Ak ?a to nebaví, bude? ma? hard time, ke? to robí? dlhodobo. Ako freelencer je teda vá?e? pre to, ?o robí? dvakrát tak dôle?itá, je kritická. Ke? sa láska k práci vytratí, je jednoduché strati? smerovanie.

11) Nejde ti to s peniazmi

Freelancing je ako biznis: income neprichádza pravidelne. Niekedy te?ie, niekedy kvapká, niekedy vyschlo. Aj tak sa musí? uisti?, ?e si odlo?í? bokom nie?o z toho, ?o si zarobil. Ty sám si svoja záchranná sie?.

12) ?ahko je sa vzda?

Toto je ako u vä??iny vecí, tvoje úsilie sa vyplatí len ak vytrvá?. Nemô?e? skon?i? po nieko?kých neúspechoch, najmä po?as prvých období, kedy je ve?mi pravdepodobné, ?e veci nepôjdu tak ako by si chcel. V ka?dom prípade, ak patrí? k tým, ?o to ?ahko vzdávajú, ani sa neob?a?uj za?a?.

Zdroj. hongkiat

 

Pridať komentár