4 tipy ako ľahšie získať prácu dizajnéra v agentúre alebo štúdiu

4 tipy ako ľahšie získať prácu dizajnéra v agentúre alebo štúdiu

Za posledné roky som som dostal tisícky CV?iek a emailov týkajúcich sa pracovnej ponuky a to od dizajnérov v?etkých úrovní, najmä teda za posledných 10 rokov.“ (Dizajnový riadite? v Polleen London)

Napriek mno?stvu dizajnérov h?adajúcich prácu ma stále prekvapuje ako ?asto robia pri tomto kroku zásadné chyby. A nie je to len výsada mladých, ?o e?te len ukon?ili ?kolu, rovnako sa tieto nedokonalosti objavia aj u skúsenej?ích. Aj preto som sa rozhodol spísa? nieko?ko jednoduchých a efektívnych stratégií, ktoré mô?u ma? ve?ký dopad a pomô?u vám vyhnú? sa be?ným omylom pri ?iadaní o prácu v agentúrach a to bez oh?adu na úrove? va?ich skúseností.

Lose-the-CV-pollen-awwwardsawwards

1. Zabudnite na be?né CV

 

Sna?te sa bra? na vedomie, ?e vá? krásne prepracovaný email príde do preplneného prie?inka doru?enej po?ty a ur?ite nebudete jediní, ?o v predmete uvedú „URGENT“. Aj ke? by sa na vá? email pozrel Kreatívny Riadite?, ktorý sa práve vrátil z Bali, kde cvi?il jógu a momentálne nemá rozbehnuté ?iadne projekty, v lep?om prípade tomu vá?mu venuje maximálne 5 sekúnd, preto je dôle?ité získa? za ten ?as jeho pozornos? a naplni? jeho o?i nie?im fakt peckovým. Toto je super dôle?ité!

Vä??ina dizajnérov pou?íva tento formát…

? Dlhý a neosobný cover mail

? Príloha: CV – ve?mi ?asto vo worde (neuverite?né!)

? Link na portfolio ?i Behance

Lep?í formát je…

? Krátky a osobný cover mail

? Odkaz na blog (viac k tomu ni??ie)

? Príloha: Folio PDF

Pre?o PDF? Je pravda, ?e u? nie je rok 1998 a existuje mno?stvo platforiem pre tvorbu portfólia, ktoré majú oproti tomu mnoho výhod. Ale v prípade PDF, ktoré je u? „fyzicky“ v Inboxe, je ove?a lákavej?ie na? kliknú? a otvori?. Okrem toho narozdiel od Webu si vä??ina ?udí prezrie celé PDF. Takto dostane osoba, ktorá si prezerá vá? email tú najrýchlej?iu formu vá?ho prezentovania sa.

Inými slovami, ak vytvoríte 10-15 strán s ?istým a editoriálnym lookom, kde ka?dé 2 strany venujete jednej case study, mô?e takto ukáza? svoju práce skuto?ne rýchlo a efektívne. Minimálne je to rýchlej?ie ako prehrabávanie sa na webe, aj ke? super simple webe.

2. Vytvorte si Blog

Vá? blog mô?e by? omnoho viac sexy ako va?e portfólio, preto?e ukazuje prácu, po ktorej tú?ite. Aby sme to dali do kontextu, pred 5 rokmi nám jeden talentovaný rumunský dizajnér poslal email s celkom slu?ným portfóliom a ú?asným blogom. Bolo na tom vidie? to?ko ú?asnej práce, unikátne selekcie a odkazy, ktoré som e?te nikdy predtým nevidel. Bogdan Stetco u nás za?al pracova? hne? na druhý de? a dnes je z neho senior designer a partner.

Iná belgická dizajnérka nás nedávno kontaktovala s dobrým portfóliom a linkom na blog, ktorý spustila po skon?ení ?koly, kde zozbierala hromadu zdrojov pre dizajn, art direction a ilustrácie, najmä z poh?adu módneho priemyslu. Ten blog samotný spôsobil ve?kú zmenu preto?e nám pomohol uvedomi? si prepojenie medzi je skuto?ne dobrým portfóliom a e?te lep?ím vy?adovaním vysokého ?tandardu, ktorý tak vy?adujeme.

3. Nala?te to na správny tón

Vä??ina emailov je o?ividne skopírovaná a posielaná v?etkým agentúram, ktoré sú v h?adá?iku daného dizajnéra. Aby ste sa uistili, ?e sa prezentujete s personalizovaným záujmom, nezabudnite tro?ku polichoti?. Skuto?ne to zaberie len pár minút pozrie? sa na web agentúry  a da? dokopy nie?o, ?o dá jasne najavo, ?e viete s kým pí?ete. Nie?o ako „Zdravím, ve?mi sa mi pá?i o ste robili pre X, Y a Z a ve?mi by som ocenil príle?itos? uchádza? sa o prácu v tejto agentúre.“

Variácií ako prezentova? znalos? o agentúre je v?ak skuto?ne mnoho.

4. Vyberte si svoj cie?

Aby ste maximalizovali svoje ?ance, ?e vám zavolajú spä? alebo aspo?, ?e dostanete emailovú odpove?, musíte svoj email dosta? do inboxu niekoho aspo? na úrovni senior.

V malých a vysoko kreatívnych agentúrach sú riaditelia vä??inou aj senior creatives a tak pravdepodobne dostanú vá? mail oni. Najskôr to bude na email, ktorý za?ína [email protected]…. alebo [email protected]….. No ?ím vä??ia je agentúra, tým je aj vä??ia ?anca, ?e vá? email skon?í v inboxe niekoho z obchodného oddelenie a tak sa na? nikdy ?iaden dizajnér nepozrie.

Ak pí?ete vä??ej agentúre, musíte si by? totálne istí, ?e pí?ete tej správnej osobe, tak?e si musíte dobre preh?ada? celú ich webstránku a ak potrebujete získa? mail na kreatívneho riadite?a a neviete ho nájs?, zavolajte a vypýtajte si ho.

 

Nezabúdajte, ?e príprava je dôle?itá!

Zdroj: awwwards

 

 

Pridať komentár