Videl si už túto interaktívnu mapu celej Zeme, ktorá má 80 biliónov pixelov a je úplne bez oblakov?

Videl si už túto interaktívnu mapu celej Zeme, ktorá má 80 biliónov pixelov a je úplne bez oblakov?

Je to jednoducho absolútne ú?asný poh?ad na na?u Zem bez toho, aby ti vo výh?ade stál jediný oblak.

Táto mapa bola vytvorená z viac ako 80 biliónov pixelov a odha?uje poh?ad na na?u planétu bez vplyvu atmosféry.  Tento ú?asný obrázok bol vytvorený z obrázkov, ktoré vyhotovil satelit Sentinel-2 v období od mája 2016 do apríla 2017.

„Cie?om bolo vytvori? prvú globálnu bezobla?nú mozaiku za pou?itia nových dostupných dát Sentinelu-2,“ uvádza EOX, nemecká mapovacia spolo?nos?, ktorá za týmto projektom stojí.

Takmer 250 terabyte-ov dát Sentinelu-2 bolo spracovaných pixel po pixeli v?aka vlastnému softvéru spolo?nosti, ktorý vytvorili Joachim Ungar a Stephan Meißl  na serveroch Amazen, v?aka ?omu máme mo?nos? pozrie? sa na tento finálny obrázok.

„Ná? tím bol schopný vytvori? túto bezobla?nú mapu sveta relatívne rýchlym a finan?ne nenáro?ným spôsobom,“ dodávajú.

Veria, ?e obrázok bude slú?i? ako podklad pre ?al?ie projekty. Ideálne ako podkladová vrstva pre mapovacie aplikácie.

Vyskú?aj, ?i nájde? svoj domov na tejto mape aj ty. Nájde? ju TU.

s2maps.eu
Zdroj – dailymail.co.uk

Pridať komentár