Boris Holečko: Nakrútiť peknú vec so super technikou a veľkým budgetom dokáže každý

Boris Holečko: Nakrútiť peknú vec so super technikou a veľkým budgetom dokáže každý

Boris Hole?ko je úspe?ný slovenský tvorca videí, ktorý má za sebou u? aj spolupráce s klientmi ako FOU ZOO, ?i RedBull. Nie?o viac o jeho ?ivote a tvorbe nám prezradil v tomto rozhovore.

b1Zdroj: Archív Boris Hole?ko

Kedy sa v tebe prebudila láska k filmovaniu? Ako to celé za?alo?

Celé to za?alo niekedy v polovici prvého ro?níka na V?. Mal som predmet Základy audiovizuálnej tvorby a tam som sa reálne stretol s prvou zrkadlovkou. Za?alo ma to bavi?. Najprv som mal po?i?anú zrkadlovku od kamo?a, neskôr mi kúpili rodi?ia moju vlastnú a u? to i?lo.

?tudoval si videotvorbu alebo si samouk?

Videotvorbu som nijak extra ne?tudoval. Mali sme predmety, kde sa preberali úplné základy strihu a práce s kamerou ale v tom ?ase som u? základy mal zvládnuté. Dá sa teda poveda?, ?e som samouk. Rád v?ak sledujem nové trendy v tejto oblasti a in?pirujem sa novými technikami tvorby, do ktorých sa potom sna?ím vnies? nie?o vlastné a teda zanecha? tam svoj rukopis.

 

b2Zdroj: Archív Boris Hole?ko

Myslím, ?e ?a pokojne mô?eme ozna?i? ako profesionálneho tvorcu filmov ?i klipov. Kedy sa pod?a teba z amatérskeho nad?enca stáva profesionál?

Ja by som si status profesionál e?te nepripisoval ani z?aleka. Je to pod?a m?a dos? individuálna cesta. Niekto ju má krat?iu a jednoduch?iu, iný si ju musí vy?liapa? svojpomocne. Tento fakt ovplyv?uje aj mno?stvo ?al?ích faktorov. ?i ti niekto dáva peniaze na techniku a dohadzuje ti super k?efty alebo si musí? zarobi? postupne na v?etko sám a klientov nemá? hne? na druhý de?. Hlavne to nie je v prvom rade o technike ako by si mohol niekto myslie?.

Na akých projektoch pracuje? najrad?ej?

Najrad?ej pracujem na projektoch, ktoré sú pre m?a nie?ím zaujímavé alebo výnimo?né. Rád sa pú??am do nových spoluprác. Je ?a?ké preto presne definova? ob?úbený typ projektov. Ale sú to asi tie, kde mám ?o najviac vo?nú ruku a nemusím svoju tvorbu realizova? pod?a ur?itej ?ablóny.

 

b3Zdroj: Archív Boris Hole?ko

Je jasné, ?e „filmarina“ od istej úrovne stojí naozaj ve?a pe?azí, ktoré treba vrazi?  do techniky. Ako sa to v?ak uká?e na samotnom výsledku. Kedy je film ?i klip dobrý kvôli filmárskemu umeniu a kedy kvôli technike? Ako to celé vníma? ty?

Filmarina stojí prachy a nie malé. To je pravda. Videl som kopec vecí. A paradoxne ve?a z nich bolo lep?ích tých, ktoré mali men?í/skoro ?iadny budget. Nakrúti? peknú vec so super technikou a ve?kým budgetom doká?e ka?dý. Nakrúti? super vec bez pe?azí na prenájom techniky je o nie?o ?a??ie. A tam sa pod?a m?a uká?e kto to vie.

Pracoval si pre FOU ZOO ?i RedBull, ako si sa dostal k takýmto spoluprácam?

FOU ZOO, v?aka kamo?ovi, ktorý má reklamku – Ponyhouse. Robili im kampa? na nové menu. Chceli iné video ako doteraz. Tak ma oslovil a bol by som sprostý keby som odmietol. A RedBull, v prvom ro?níku, ke? u? som mal ten vysnívaný fo?ák bola jedna akcia v Trnave. Vtedaj?í Trnavský StudentBrand Manager Igor Piatrov tam supportol nejaké plechovky a zhodou náhod som tam bol stým fo?ákom. V?imol si ma a poprosil ?i mu ich mô?em pofoti?. A u? to i?lo :D

 

 

Aký je tvoj dream job ?i dream client? Má? vôbec nie?o také?

Dreamjob u? mám. A vysnívaný klient ? Nad tým som e?te nikdy nepremý??al.

Ur?ite má? aj nejaké plány do budúcna. Nemá? napr. ambíciu nato?i? nejaký dlh?í film? Kam sa chce? e?te posunú??

Konkrétne plány nemám. Chcem posúva? kvalitu stále ?alej a rozvíja? sa v tejto oblasti. Dlh?í film, mo?no ?asom príde aj to uvidíme.

 

b4Zdroj: Archív Boris Hole?ko

Kde získava? inspiráciu pre svoju tvorbu? Je YouTube tvoj svätý grál?

Na YT ?ekujem videjká denne. No, ?e by som odtia? ?erpal in?piráciu sa poveda? nedá. Na Vimeu sú ale naozaj in?piratívne veci. Ke? si chce? pozrie? fakt dobrú amatérsku filmarinu tak tam.

 

 

Práve na YouTube kra?ujú vlogeri, nemá? zálusk aj na túto oblas? filmariny? Aký je tvoj postoj k vlogom?

Vôbec nie. Naopak mám pár ob?úbencov aj z tejto sféry a rád si pozriem niektoré youtuberské vlogy.

Vedel by si opísa? svoj be?ný filmársky de??

Be?ný filmársky de? asi ani nie je. Niekedy sú to celé dni pred monitorom. Inokedy zas za kamerou. To je super na tom, ?e to nie je rutinná ?innos?. Ka?dý projekt, ka?dý klient, ka?dé video je iné. Stereotyp zabíja kreativitu.

?omu sa venuje? okrem tvorby videí? Ako relaxuje??

Ke? nerie?im ni? okolo videí tak som s frajerkou alebo rodinou. Alebo oboje. Filmy, jedlo, príroda.

Chcel by si e?te nie?o doda??

Ak to niekto do?ítal a? sem tak dík, ak nie nevadí, ja sa nehnevám :D

 

Zdroj, foto: Boris Hole?ko

Pridať komentár