Čaká nás posledný ročník FASHION DEALã?!

Čaká nás posledný ročník FASHION DEALã?!

FASHION DEALa? Praha 2017 sa opä? presunie do industria?lnych priestorov a hlavné slovo odovzdá milovníkom tenisiek. Druhý pra?ský ro?ník sa teda bude nies? v duchu SNEAKERS ARE NOT ã CRIME.

Pra?ská ?as? FASHION DEALã sa uskuto?ní u? o necelé 2 tý?dne. Pred pár d?ami v?ak hlavný organizátor informoval o tom, ?e sa jedná o posledný ro?ník eventu, ktorý spája urban kultúru pod jednou strechou.

Ked?e udalos? ka?dý rok náv?tevnos?ou rástla a partnermi nielen posledného ro?níka boli ve?ké zna?ky ako Tatra banka, Red Bull alebo Jägermeister, toto ukon?enie sa rozhodne nebude spája? s neúspechom.

Program tohto posledného eventu, ktorý sa uskuto?ní 22. a 23. septembra 2017 v Prahe v unikátnych industriálnych priestoroch Továrny v pra?skej ?asti Hole?ovice, v?ak rozhodne nebude za ostatnými ro?níkmi zaostáva?. Okrem lokálnych zna?iek, predajcov a interpretov, ktorí prinesú svoj merch, dostane opä? priestor aj umenie. To je síce pevnou sú?as?ou FASHION DEALã u? od samého za?iatku, no tentokrát sa organizátori opä? rozhodli prinies? náv?tevníkom jednu novinku.

 

Zdroj: FD

 

Ked?e tento posledný event bude oslavou urban kultúry, ve?ký priestor bude venovaný práve za?ínajúcim, resp. menej známym interpretom, ktorí budú ma? mo?nos? vystúpi? na Evropa 2 stage. Ten sa bude nachádza? priamo v centre diania. Preto v?etci, ktorí by chceli vyu?i? mo?nos? zviditelni? sa a trúfajú si verejne vystúpi? pred davom ?udí, mô?u posiela? svoju tvorbu na mail [email protected]

Prednos? dostanú najmä intepreti, ktorí spievajú, hrajú na hudobný nástroj. Rap je rovnako vítaný, no iba s doprovodom live bandu. Umelci, ktorí by radi vystavili svoje diela ako ma?by, ilustrácie, fotky a podobne, mô?u takisto posiela? svoje portfólio na mail uvedený vy??ie. Samozrejme, u? tradi?nou sú?as?ou sú aj afterparty a tie budú v Prahe vyzera? nasledovne:

PIATOK:

PARTY Forbidden?! F*CK THEM . . . show must go on Forbidden Spot a.k.a najfarebnej?ia galéria na svete u? o pár tý?d?ov kon?í svoje pôsobenie na tomto mieste, rovnako ako si dáva FASHION DEALã na pár rokov pauzu. Ideálny dôvod na oslavu, lebo my nikdy nesmútime. Párty bude pod taktovkou FCK THEM.

SOBOTA:

Smack bol tie? v?dy pevnou sú?as?ou FASHION DEALã, ?i u? v Bratislave alebo Prahe. Preto oficiálnou bodkou za posledným ro?níkom bude krst jeho najnov?ieho albumu TERAPIE, ktorý sa uskuto?ní v klube ROXY.

 

 

My sa u? teraz nesmierne te?íme. A ?o vy?

 

 

Zdroj: FASHION DEALã

 

Pridať komentár