Miro Remo: Cooltúra je reakciou na svet, ktorý okolo seba pozorujem, a ktorého som sám súčasťou

Miro Remo: Cooltúra je reakciou na svet, ktorý okolo seba pozorujem, a ktorého som sám súčasťou

Dnes sme si pre teba pripravili rozhovor s autorom kontroverzného dokumentu Cooltúra a porozprávali sa s ním nie len o ?om, ale aj o jeho ?ivote, motivácií, ?i budúcnosti.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-14-49-40

Zdroj: miroremo.sk

Ahoj! Si pod?a seba „cooltúrny“ ?lovek?
Cítim sa sú?as?ou masy, ktorá volá po zmene. Nielen v kultúrnej oblasti. Nemám dobrý pocit, z toho kam smerujeme, ?o konzumujeme, ?o pova?ujeme za hodnotné a ?omu veríme. Neviem nako?ko je to ?cool? alebo nie, ale dotýka sa ma to.

?o ?a viedlo k nápadu nato?i? tento film? 
?iasto?ne som odpovedal u? v prvej otázke. Cooltúra je reakciou na svet, ktorý okolo seba pozorujem, a ktorého som sám sú?as?ou. Je filmovou mozaikou vyvolávajúcou otázky o stave spolo?nosti. Vodítkom bola potreba autorskej reflexie sú?asného stavu masovej popkultúry u nás.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-14-58-20

Zdroj: miroremo.sk

Ako dlho trvala samotná tvorba a ?o bolo na nej najta??ie?
Tvorba trvala tri roky. Bolo to energické nakrúcanie. Robilo nám v?etkým v ?tábe rados?. Naj?a??ie bolo v?ak získa? súhlasy na zverejnenie filmu oficiálnou cestou. Dodnes nám chýbajú tie od Rytmusa a Spirita. Mo?no u? prehodnotili svoj postoj. Uvidíme. Pokúsime sa ich e?te získa?.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-18-45-54

Zdroj: miroremo.sk

Ktorá ?as? filmu je tvoja najob?úbenej?ia? Poprípade, z ktorej cíti?, ?e je najsilnej?ia v pôsobení na ?udí?
Mám tam ob?úbené miesta, repliky a zábery. Sú?a? v kopaní hrobov, Fa?iangy v Slopnej… Je tam toho kopa. Najvä??iu rados? mi v?ak robí montá? filmu. Prepojili sme zdanlivo neprepojite?né a film naozaj zasiahol obrovskú skupinu ?udí skrz v?etky generácie. Toto sa mi zatia? so ?iadnym iným filmom nepodarilo. Najvä??í strach mi nahá?alo a dodnes nahá?a kres?anské fanatické stretnutie. Vieru re?pektujem, ale fanatizmus v akejko?vek podobe pova?ujem za nebezpe?ný.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-18-48-32

Zdroj: miroremo.sk

Ako to bolo presne s nálepkou „zakázaný“? Kde nastal problém?
Rytmus a Spirit si nepriali by? zasadení do tohto filmu. Film preto ne?iel do kinodistribúcie. Nálepku ?zakázaný? mu po tomto fakte prilepili novinári, nie ja. Verím, ?e obaja svoj prístup postupne e?te prehodnotia.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-18-49-31

Zdroj: miroremo.sk

Vedel by si si v budúcnosti predstavi? tvorbu filmu, kde by si ukázal len to najlep?ie a najschopnej?ie ?o tu na Slovensku máme? Alebo nerád pozerá? na svet cez ru?ové okuliare.
Sna?ím sa v prvom rade neklama? sám seba. Cooltúru sme nenakrúcali ako plánovaný kritický film. Av?ak scény, ktoré sme na na?om popkultúrnom p?aci nakrútili nás utvrdili v tomto nie príli? lichotivom stvárnení. Reagovali sme len na to, ?o sme ako filmársky ?táb pre?ili. Mám rád ru?ové okuliare, ale je dobré ob?as sa pozrie? na svet aj bez nich. Filmy bývajú smutné, nie je to ni? nové. Podobne ako obrazy, tracky, ?i iné formy umenia.

Odsko?me si od filmu Cooltúra k tvojmu najnov?iemu kúsku – Nespoznaný o Ri?ovi Mullerovi. Pre?o práve on? ?o mô?u diváci o?akáva? od ?ivotopisného dokumentu o talentovanom ale rozporuplnom hudobníkovi?
Na jeho trackoch som vyrastal. Bol to ?Rytmus? mojej doby. Myslím, ?e Richard bol v období najvä??ej slávy e?te vä??í ?king?, o ?om sved?í i fakt, ?e film o ?om ide napokon von a ten s Rytmusom zatia? nie. Chce to riadne gule, ukáza? ?udom realitu, vystúpi? z PR tie?a. Richard to napokon dokázal, tie? to nebolo jednoduché, ale dal to.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-14-49-19

Zdroj: miroremo.sk

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-14-50-09

Zdroj: miroremo.sk

V tvojich filmoch vystupujú známe tváre – je ?a?ké, sa s nimi dosta? do styku, alebo sta?í pár kontaktov a je vybavené?
V prípade Cooltúry aj Müllera som spolupracoval s kreatívnym producentom Marekom Ku?erom. Najmä v?aka jeho zásluhe sme sa dostali k mnohým týmto ?u?om bli??ie. Mareka poznajú mnohí z jeho pôsobenia v Universal music a tak to pre neho nebol nový priestor. Som rád, ?e sa nez?akol ukáza? veci bez prikrá??ovania. ?oubiznis je presiaknutý vzdu?nými zámkami. Nevytvárali sme bubliny, neheroizovali sme. Robili sme filmy o ?u?och.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-14-50-40

Zdroj: miroremo.sk

?o si myslí? o sú?asnej slovenskej filmovej tvorbe?
Za posledné roky do?lo k výraznému progresu tvorby v?aka lep?iemu financovaniu filmov zo strany ?tátu i vä??iemu priestoru pre autorskú tvorbu v RTVS. ?ady sa pohli. Chýba mi v?ak viac kritických filmov reflektujúcich ka?dodenné problémy be?ných ?udí. Slovo kritický si netreba zamie?a? so slovami zlý, karhajúci, ?i hrozný. Kritika posúva veci dopredu, núti sa zamý??a? a zlep?ova?. Venova? sa rezonujúcim témam. Ponúknu? aj iné poh?ady na realitu, na na?u spolo?nú existenciu. Dokumentaristika je verejná slu?ba. Cooltúra ukázala o aké témy je záujem.

Najvä??ím úspechom tvojej kariéry je bez pochýb film Arsy-Versy. Vedel by si ?itate?om priblí?i?, o ?o sa vo filme jedná a ?o si myslí?, ?e je na ?om výnimo?né?
V?dy ke? na Slovensku narazíte na ustavi?ne usmiateho ?loveka po ?tyridsiatke, tak je to nie?o výnimo?né. Navy?e sa dozviete, ?e jeho najvä??ou láskou sú netopiere. ?e sa neváha v noci zavesi? dole hlavou do siete a hibernova? podobne ako oni. Vyka?lal sa na ?udí a venoval energiu bádaním týchto tvorov. Hovoríte si, ?e je to blázon, ale ?asom prídete na to, ?e vä??ími bláznami sme my. Berieme si hypotéky, kupujeme autá, chodíme k moru, ?ijeme v digitálnom svete pod?a pravidiel. ?o je lep?ie?

V ?om dokumentarista ako ty h?adá in?piráciu?
V ?ivote navôko?. Film si vá?im, robím v ?om menej ústupkov ako v ?ivote. To sa mi pá?i. Cítim sa v ?om slobodne.

snimka-obrazovky-2016-11-30-o-18-57-28

Zdroj: miroremo.sk

Za?ínal si ako ?tudent na V?MU – aký bol tvoj prvý film?
Volal sa Jano. Je na nete. Prikladám link, celkom sa nám podaril.

Bolo pre teba ?a?ké zviditelni? svoju tvorbu, alebo – s kvalitou pri?iel aj záujem ?udí?
Presadi? sa nie je jednoduché, nielen vo filme. Treba by? vytrvalý nieko?ko rokov. Tí ?o to chcú robi? vydr?ia. Nakoniec vô?a zví?azí. Sna?ím sa to robi? najlep?ie ako viem a neuhýba?. Záujem ?udí pri?iel s témami, ktoré ?udí zaujímajú. Moc takých filmov sa u nás neto?í. Prevláda tendencia zobrazova? ?udí na okraji spolo?nosti.

A na záver – aké sú tvoje plány do budúcnosti, má? nejaké nesplnené sny?
Te?ím sa na jar, a? sadnem na bicykel. Mám nový ces?ák, tak dúfam, ?e prekonám pár svojich rekordov a zabicyklujem si s Petrom Saganom.

Zdroj: miroremo.sk

Pridať komentár