Dávid Kurňavka: Vždy som mal lepšie vlohy na kreslenie ako na učenie, tak som sa s tým viezol

Dávid Kurňavka: Vždy som mal lepšie vlohy na kreslenie ako na učenie, tak som sa s tým viezol

Dávid Kur?avka, 24 ro?ný ilustrátor, momentálne pôsobiaci v Prahe sa nám bli??ie predstaví v nasledujúcom rozhovore.

13086839_1013407172071627_5518645367792211022_oZdroj: Archív D.Kur?avka

Ahoj Dávid, pri ?om som ?a s rozhovorom vyru?ila ?

Dnes mám v pláne perokresbové motívy z ?eského lesa, bude to pre jednu univerzitu a ve?mi sa na tento projekt te?ím.

Ako si sa dostal ku grafike a ilustrovaniu ? Platí aj pri tebe to známe kli?é (od mala som rád kreslil a tak mi to ostalo) ?

Ani moc nie, v?dy som to bral tak, ?e mám na to lep?ie vlohy ne? na u?enie (smiech) ale nejak ?peciálne som to nerozvíjal, skor som sa s tým viezol. ?tudoval som na ateliéri animácie v Zlíne a pribli?ne v druhom ro?níku som si uvedomil, ?e animácia ma a? tak nebaví. Zalo?il som si blog, kde som pár mesiacov postoval random ilustrácie len tak pre zábavu. Potom som sa skontaktoval s chalanmi z Horsefeathers, ?i by som pre nich nie?o nemohol nakresli? do ich kolekcie…vy?lo to a odvtedy sa tým ?ivím.

da1Zdroj: Archív D.Kur?avka

Tvorba ka?dého ilustrátora je nie?ím ?pecifická ?ím sa dá popísa? ako by si charakterizoval tú svoju ?

Sna?ím sa kombinova? ?týly ilustrácie, nemyslím si, ?e mám nejaký svoj ?pecifický? mo?no je to aj tým, ?e pracujem aj na základe zadaní tými sa potom musím prispôsobi?. Raz je to vodovková, linková, ceruzková, digitálna alebo spomínaná perokresbová ilustrácia. Vo svojej tvorbe mám v?ak ve?mi rád symbolizmus.

Ako rad?ej tvorí? ? Tradi?ne ?i digitálne?

Digitálna ilustrácia ma ?iví…je to formát, ktorý je flexibilný a dá sa tvarova?. Tak?e to beriem skôr z praktického h?adiska. Ak nerátam zákazky. Naopak ma?ba je nie?o, ?o robím iba pre seba a len vtedy, ke? mám chu?.

da2Zdroj: Archív D.Kur?avka

Je náro?né presadi? sa v tak kreatívnom odvetví ako je ilustrovanie ? Reagujú na tvoju prácu ?udia pozitívne ?

Tvoja práca by mala by? osobitá a s nápadom, aby sa odli?ovala od ostatných. Svoje veci prezentujem na Behance, Facebooku a Instagrame, kde si ma ?udia vedia nájs?. Ako sa hovorí 100 ?udí 100 chutí. Kon?truktívna kritika pou?í a pozitívna reakcia povzbudí.

Viem, ?e okrem iliustrovania sa venuje? aj grafike a tetovaniu aké plány má? ?alej s týmito ?as?ami svojej tvorby ?

S tetovaním som skon?il, myslím si, ?e vtedy na to nebol vhodný ?as ? S grafikou sa stretávam dennodenne, preto?e pracujem ako AD v reklamke. Ak by som si medzi nimi mal vybra?, vybral by som si tetovanie, preto?e ma pri?ahuje tá kultúra.

 

da3Zdroj: Archív D.Kur?avka

?o si myslí? o ?kole a kreatívnych odvetviach, je potrebné ma? na grafiku/design/ ilustrovanie/ ? vysokú ?kolu ?

Vysoká ?kola je vynikajúce prostredie na nazbieranie kontaktov. Hlavne sa pohybuje? v u??om okruhu ?udí, ktorých zaujímajú podobné témy, veci at?. Av?ak poznám mnoho ?udí, ktorí ne?tudovali a sú vynikajúci profesionáli. Myslím, ?e V? ?a vie len lep?ie nasmerova? na cestu, po ktorej aj tak ?alej musí? krá?a? len ty sám ?

?ije? v stove?atej Prahe, ako vníma? odtia? úrove? slovenskej ilustrátorskej a designovej scény ?

?ím viac sa do tej komunity ponorí?, tým viac ?a fascinuje. Pracuje tu mnoho talentovaných ?udí, ktorí sú ve?mi ?ikovní a baví ich to. Rozdiely vnímam jedine v ?týle ich práce ale to je len ve?mi dobre.

kunavka

Ako tvorí? v sú?astnosti ? Freelancuje? alebo pracuje? niekde vo firme ? Prípadne má? rozbehnutý nejaký vlastný projekt ?

Momentálne pracujem na fulltime ako AD v reklamnej agentúre Revolta. Po ve?eroch a nociach zasa kreslím vlastné zákazky a ma?ujem.

Ako ka?dému kreatívcovi verím, ?e aj tebe sa ob?as stane, ?e dostane? ?kreatívny blok? ako sa vysporadúva? s ním ? Má? na? nejaké overené tipy ?

Jednoducho presta? pracova? na chví?u ? Preto?e ak nie?o robím s nechu?ou alebo tápem v nápade, nikdy s tým nebudem dostato?ne spokojný.

d4Zdroj: Archív D.Kur?avka

Kde h?adá? in?piráciu pre svoju originálnu a ?pecifickú tvorbu ?

Som dos? impulzívny v tomto smere, tak?e úplne v?ade kde si spomenie?… preto so sebou ?asto nosím blok alebo si nápad zapí?em do mobilu.

Je nie?o ?o by si rád odkázal mladým ilustrátorom/tatérom/ ?i grafikom ?

Stále sa pova?ujem za mladého, tak?e budem do du?e hovori? aj sebe. Robíme to preto, ?e nás to baví a pod?a toho má vyzera? na?a práca… ka?dý sme iní a túto odli?nos? musíme vlo?i? do na?ej práce. Nie je dobré opakova? alebo napodob?ova?. Iba tak budú vznika? samé unikátne a krásne práce a diela.

 

?akujem za rozhovor :)

Foto: archív Dávid Kur?avka

Pridať komentár