Festival Biela noc sa blíži: V Bratislave pristane Mesiac a návštevníci z vesmíru

Festival Biela noc sa blíži: V Bratislave pristane Mesiac a návštevníci z vesmíru

Biela noc presne o mesiac premení ulice Bratislavy u? po tretí rok na magickú no?nú prechádzku sú?asným umením. Aktuálny ro?ník festivalu sú?asného umenia nadvia?e na najúspe?nej?ích umelcov z predchádzajúcich rokov a prinesie e?te viac diel ne? doteraz.

Festival Biela noc, ktorý v Bratislave prebehne 7. októbra, zverejnil zatia? najbohat?í program vo svojej histórii. Náv?tevníkov po?as jednej noci zavedie na nové lokality a predstaví a? 65 zastávok s dielami ?pi?kových zahrani?ných a domácich umelcov. Po ve?kom úspechu v predchádzajúcich rokoch na Slovensko opä? prídu vybraní zahrani?ní umelci.

?Ve?mi sa te?íme, ?e pokra?ujeme v spolupráci s autormi diel ako Guillaume Marmin s hypnotickými projekciami, Amanda Parer a jej obrie nafukovacie postavy, multimediálni umelci tancujúci vo vzduchu *fuse ?i Maotik, ktorý naposledy premenil prezidentskú záhradu na rozprávku. Ka?dý z nich predstaví svoje najnov?ie dielo, ktoré, veríme, opä? nadchne slovenské publikum,? hovorí riadite?ka festivalu Zuzana Pacáková. Podujatie v?aka spolupráci s medzinárodnými sie?ami In Situ a Molior prinesie aj viaceré európske premiéry.

Zdroj: Biela noc

 

Vesmírne teleso aj obrí humanoidi

 V bratislavskej Medickej záhrade sa budú tento rok dia? vesmírne úkazy. Priamo medzi zele? sa znesie Mesiac ? monumentálne dielo Luka Jerrama. Britský sochár vytvoril vernú kópiu Mesiaca s priemerom sedem metrov. Tvoria ho detailné zábery mesa?ného povrchu v mierke pribli?ne 1:500 000. Milovníci vedeckých poznatkov, alebo romantiky pri mesa?nom svetle by Jerramovu in?taláciu Museum of the Moon (Múzeum Mesiaca) rozhodne mali vidie?.

Zdroj: Biela noc

Biela noc zárove? privíta náv?tevu z inej planéty ? po úspe?nej premiére v roku 2015 prinesie austrálska umelky?a Amanda Parer ?al?ích exotických náv?tevníkov. Po ve?kých ?iariacich zajacoch sa tentokrát s dielom Fantastic Planet medzi nás znesú obrovskí humanoidi. Skupina piatich gigantických postáv bude po?as Bielej noci objavova? na?u ?fantastickú planétu?. Netreba sa bá?, títo prieskumníci sú mierumilovní a po pristátí na Zemi sa ve?mi radi fotia. Diváci ich stretnú na viacerých miestach v meste, svoju základ?u budú ma? ?iariaci obri pred budovou centrály generálneho partnera Bielej noci – VÚB banky, u? tradi?ným miestom festivalu.

?Biela noc je skvelým podujatím, kedy mô?e ?iroká verejnos? obdivova? tvorbu osobností svetového a domáceho výtvarného umenia po celom meste. Te?í nás, ?e sa aj v?aka na?ej podpore darí u? tretí rok zlep?ova? kvalitu ?ivota Bratislav?anov. Prajeme v?etkým náv?tevníkom magickú Bielu noc,? povedala Martina Hrivnáková riadite?ka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB.

Zdroj: Biela noc

Nová vodná trasa popri Dunaji a sauna v Cvernovke

 Bratislavský program okrem in?talácií v centre mesta ponúkne aj nezvy?ajný poh?ad na nábre?ie Dunaja. Trasu od Riverparku a? po most Apollo bude lemova? mno?stvo svetelných a interaktívnych in?talácií. Umelci ?ubo? Pahuli a Boris Vaitovi? s pomocou zvukových vibrácií a náv?tevníkov rozhýbu stojatú vodu v diele Still Water v Riverparku. Animované svetelné objekty Perspektíva v ?tvrti Zuckermandel farebným a svetelným rytmom ?tvorcov vytvoria iluzórny priestor v Podhradí. Pod Mostom SNP sa strhne nev?edná tane?ná párty Erika Barto?a, ktorá odkazuje na voodoo bábky. Diváci si budú môc? nakresli? vlastnú bábku, ktorá sa následne pridá k premietanému tane?nému o?ia?u.  Nad mestom sa opä? bude vzná?a? ?iariace UFO vrhajúce svetelné odlesky na no?ný ruch.

Na fasáde Slovenského národného múzea sa rozlo?í mapping Nano vjs. Starý most roz?iari in?talácia ?truktúra, ktorá ho lú?mi svetla vychádzajúcimi z kon?trukcie mosta opticky pred??i a zdynamizuje. Bra?o Bernár a Jakub Pi?ek pri Eurovei vytvoria interaktívnu Vlnku spájajúcu brehy Dunaja ako víziu budúcej lávky pre pe?ích. Zväzok laserov nad riekou vytvorí kmitavé premostenie ? lú?e nad riekou budú reagova? na dotyk rúk. Róbert Farka? pripraví nad fontánou pri Eurovei svetelný objekt in?pirovaný trieskami. Na nábre?í ?vyrastie? MrakoDrap, statická svetelná architektúra, ktorá zhmotní budúcu plánovanú stavbu. Asi najvzdialenej?ím výstavným miestom od centra bude nová Cvernovka, av?ak jej náv?teva sa oplatí aj v?aka netypickému umeleckému projektu sauny. Svetelný objekt bude zárove? plne funk?nou saunou, organizátori preto náv?tevníkom odporú?ajú vzia? si plavky.

Biela noc sa v Bratislave udomácnila aj v?aka spolupráci s Bratislavskou ?upou, ktorá je u? po tretíkrát spoluorganizátorom festivalu. ?Je dôle?ité podporova? a rozvíja? kultúru a turizmus a vzájomne ich prepája?. Biela noc svojimi svetelnými in?taláciami ka?doro?ne pritiahne tisícky zvedavcov a to nielen domácich obyvate?ov, ale aj turistov, ?o je pre región ve?mi dôle?itý prvok,? povedal predseda BSK Pavol Fre?o.

Organiza?né opatrenia u?ah?ia pohyb divákom po meste

?as? programu bude na?alej prístupná len s plateným BN passom v sume 8 eur, ktorý umo?ní vstup na ?asovo obmedzené predstavenia a interiérové in?talácie. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a Z?P majú vstup bezplatný.

S orientáciou v jednotlivých trasách a dielach opä? pomô?e aplikácia s mapou, popismi diel a u?ívate?ským manuálom, ktorej vývoj podporil generálny partner Bielej noci VÚB banka. Aplikáciu si bude mo?né stiahnu? pred podujatím. Z bohatého programu si tak diváci mô?u vytvori? vlastný výber pod?a chuti.

Bli??ie organiza?né informácie, vrátane posilnenej dopravy v Bratislave, budú v?as zverejnené na webstránke podujatia www.bielanoc.sk.

Okrem tretieho ro?níka Bielej noci v Bratislave sa festival uskuto?ní aj v Ko?iciach ôsmy krát, u? 30. septembra.

 

 

Zdroj: TS Biela noc

Pridať komentár