Goodvertising – komunikácia post-reklamnej doby

Goodvertising – komunikácia post-reklamnej doby

Žijeme v dobe, keď ľudia nechcú počúvať o tvojich produktoch, ale o tom, že tvoja firma pomáha. A nemyslím tým, že pomáha len sama sebe prostredníctvom predaja svojich produktov.

V tom je vtip go­od­ver­ti­sin­gu – ne­vieš ním pria­mo zvý­šiť pre­da­je, keďže jeho cie­ľom je pro­fi­lo­vať firmu ako spo­lo­čen­sky zod­po­ved­nú, dob­ro­voľ­ne a ne­zišt­ne po­má­ha­jú­cu. A to je naj­väč­ší re­klam­ný pa­ra­dox, keďže po tom, ako si po­zrieš kto­rú­koľ­vek de­fi­ní­ciu re­kla­my z učeb­ni­ce: Ide o osob­nú alebo ne­osob­nú formu pro­pa­gá­cie firmy, alebo pro­duk­tov s cie­ľom zvý­šiť pre­daj.

Alebo vy­vo­lať re­ak­ciu ve­dú­cu ku kúpe pro­duk­tu/služ­by. Skrát­ka, v štan­dard­nom mar­ke­tin­gu je cie­ľom re­kla­my pre­daj. Čo ale robiť v post-re­klam­nom svete, v kto­rom už sú ľudia pre­sý­te­ní? Vi­zu­ál­ny smog, ban­ne­ro­vá sle­po­ta, adb­loc­ke­ri a mnoho iných ho­ro­ro­vých slov kaž­dé­ho mar­ke­té­ra, ktorý si uve­do­mu­je, že ľudia ne­ča­ka­jú na se­kun­du kedy im TY dáš šancu.

Pre­to­že dnes už je na trhu pre každý pro­dukt al­ter­na­tí­va fi­riem, ktoré po­nú­ka­jú rov­na­ký ob­dob­ný pro­dukt, alebo služ­bu. A ľudia si už dnes ne­vy­be­ra­jú podľa výhod, kto­rých je na prvý po­hľad v kaž­dej firme naj­viac. Ľudia si už svoje pro­duk­ty vy­be­ra­jú podľa svoj­ho pre­sved­če­nia. Ne­bav­me sa ale teraz o vý­be­re ob­ľú­be­nej znač­ky ja­bl­ko­vé­ho džúsu. Ho­vo­rí­me o roz­hod­nu­tiach, ktoré ovplyv­ňu­jú tvoj život. Apple vs. Sam­sung (áno viem, iP­ho­ne je pre­dra­že­ný a Sam­sung má lep­šie fun­kcie), Nike alebo Adi­das, Co­ca­Co­la alebo Pepsi. Asi pri všet­kých znač­kách sa roz­ho­du­ješ pod­ve­do­me podľa svoj­ho pre­sved­če­nia, keďže ce­no­vo a vy­spe­los­ťou sú pro­duk­ty veľmi po­dob­né.

Rov­na­ko sa však roz­ho­du­ješ aj o “váž­nej­ších“ znač­kách. Po­is­ťov­ňa, mo­bil­ný ope­rá­tor, banka. Najmä po­sled­ná spo­me­nu­tá in­šti­tú­cia, banka je do­ko­na­lým prí­kla­dom. Bez lep­šej fi­nanč­nej gra­mot­nos­ti ti všet­ky po­nu­ky na úvery, hy­po­té­ky a bežné účty môžu znieť rov­na­ko. Na konci dňa si banku, ktorá má spra­vo­vať tvoje fi­nan­cie, vy­be­rá väč­ši­na ľudí viac cez emó­ciu ako ra­ci­ona­li­tu.

Zdroj: Photo by Rémi Walle on Unsplash
Do­ká­že však banka tvo­riť ko­mu­ni­ká­ciu na štýl Go­od­ver­ti­sin­gu tak, aby jej to nie­kto uve­ril? Asi si po­vieš, že nie. Ale práve o tom je dobre tvo­re­ný go­od­ver­ti­sing – uve­ríš aj spo­loč­nos­ti, od kto­rej by si to ne­ča­kal jej ne­zišt­nosť.

Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa po­su­nu­la úro­veň go­od­ver­ti­sin­gu na úplne nový level. Už dl­ho­do­bo je spo­je­ná s Ma­te­jom Tót­hom, olym­pij­ským rých­lo chod­com, kto­ré­ho ti snáď ne­mu­sí­me bliž­šie pred­sta­vo­vať. Jasné, ide o po­mer­ne bežnú zá­le­ži­tosť – veľká spo­loč­nosť spon­zo­ru­je zná­me­ho špor­tov­ca. Ťažko ta­kú­to spo­lu­prá­cu na­zvať pre­lo­mo­vou.

Zdroj: Matej Toth

Možno si ale za­chy­til uda­los­ti, ktoré pos­tih­li Ma­te­ja Tótha. Čelí ob­vi­ne­niam z ne­zrov­na­los­ti v jeho bio­lo­gic­kom pase – maj­ster sveta a olym­pi­onik so zla­tou me­dai­lou, kto­ré­ho osla­vo­va­lo celé Slo­ven­sko zrazu čelí ob­vi­ne­niu z pod­vo­du. Teraz to pri­chá­dza. V ob­do­bí, ktoré je v Euró­pe po­va­žo­va­né za vr­chol mar­ke­tin­go­vej se­zó­ny, sa Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa vzdá­va svoj­ho na­kú­pe­né­ho me­diál­ne­ho pries­to­ru (ktorý ne­stál 300 eur), aby dali pries­tor Ma­te­jo­vi na vy­jad­re­nie.

Je potrebné pochopiť , že Sporka dotiahla goodvertising komunikáciu veľmi blízko dokonalosti. Rozpráva Matej, ktorý ďakuje – neuveriteľne emočný moment, za dôveru ľudí a Slovenska. Do samotného záveru nie je jediná zmienka o Slovenskej sporiteľni. Nerozpráva CEO Sporky o tom, že veria Matejovi.

A to je ukážka, ktorú by mali na vysokých školách ukazovať pri téme goodvertising. A ak zvažuješ od nového roku zapojiť do marketingového plánu goodvertising, sprav si malý test:

Zvýšila sa tvoja dôvera voči ľubovoľnej značke s generickou vianočnou reklamou?

Zvýšila sa tvoja dôvera voči Slovenskej sporiteľni vďaka ľudskému gestu?

Pridať komentár