Jessica Walsh: Keď som mala 12, stiahla som si „cracknuté“ verzie všetkých druhov grafických programov

Jessica Walsh: Keď som mala 12, stiahla som si „cracknuté“ verzie všetkých druhov grafických programov

Jessica Walsh je dizajnérkou, umeleckou riadite?kou, u?ite?kou a partnerom v dizajnérskej firme Sagmeister & Walsh v New Yorku. Jej oce?ované portfólio zah??a zoznam medzinárodných identít, kampane a reklamy, webové stránky, aplikácie, filmy, knihy a objekty pre klientov od zna?ky mangového d?úsu v Indii a? po ?idovské múzeum v New Yorku.

Dnes ti priná?ame in?piratívny rozhovor, ktorý ti dovolí nazrie? do hlavy jednej z najkreatívnej?ích ?ien akú tu dnes máme.

 

8911818785_1ab51e0d42_o

 

Mnohí z nás ju za?ali registrova? v?aka jej projektu „40 days of dating“ , ktorý dokumentuje výsledky experimentálneho randenia jej kamaráta Timothyho Goodmana si získal milióny kultových fanú?ikov, apelujúcich na najintímnej?ie ?udské kuriozity a vyjadrenie pocitov cez fotografie, typografiu a originálne umenie.

wa6

 

Ahoj, vie? si spomenú? na prvý obraz alebo obrazy, pri ktorých si za?ala uva?ova? o vytváraní vizuálnej komunikácie?

Hello Kitty!

Ako sa tvoj záujem o grafický dizajn vyvíjal a nakoniec dospel do toho ?tádia, ?e sa z neho stala profesia?

Ke? som mala 12, stiahla som si „cracknuté“ verzie v?etkých druhov grafických programov, 3D software a flash. U? som sa sama nau?ila ako vytvori? webovú stránku a za?ala som sa zaujíma? o to, ako mô?e moja stránka vyzera? skvele, nad rámec toho, ?o mô?e kód dokáza?.

Na strednej ?kole som pár rokov robila webové stránky pre jednotlivcov a malé podniky. V jednej chvíli som dostala nápad na vytvorenie html pomocníka, ktorý ponúkne bezplatné grafické ?ablóny pre ostatné deti. Portál bol financovaný z reklamy a to mi dalo dôveru, ?e moja zá?uba sa mô?e premeni? na profesiu. I?la som na Rhode Island School of design.

Prvý rok na ?kole som musela robi? v?etky druhy klasického umenia s rukami: ma?ovanie, rezbárstvo, sochárstvo a kreslenie. Bola som zvyknutá len na navrhovanie s po?íta?om, tak toto bol pre m?a ?ok. Najprv som to nenávidela, av?ak rýchlo som objavila potenciál v spojení analógovej práce s digitálnou, aby to bolo zaujímav?ie. Od tej doby to malo ve?ký vplyv na moju prácu.

 

wa1Zdroj: sagmeisterwalsh.com

?o alebo kto mal najvä??í vplyv na tvoje zmý??anie?

Od útleho veku mala na m?a silný ?enský vplyv mama. Bola podnikate?ka. Nau?ila ma, ?e veci nutne nemusia prís? do ?ivota ?ahko. Nie je to iba o tom by? chytrým alebo talentovaným, k?ú?om je vytrvalos? a drina.

arizone1Zdroj: sagmeisterwalsh.com

Ako sa ti pracuje v tíme oproti tomu, ke? pracuje? sama? Ako sa práca zdie?a / rozde?uje v tíme?

Ke? sme so Stefanom za?ali pracova?, nebol ?iaden tím ako to je teraz. ?asto to bol iba on a ja a internista, mo?no jeden ?al?í dizajnér. V posledných rokoch sme to zmenili na projekty vä??ieho rozsahu, kedy sme zvládali v?etky aspekty rebrandu: od tla?e, TVC, cez web a fotografiu a? po aplikácie.

Doposia? sme sa v?dy zhodli na tom, ?e chceme zosta? malými, preto?e nám to poskytuje ve?a výhod, ale uvedomili sme si, ?e potrebujeme trochu narás? ak chceme zachova? kvalitu a stále bra? tieto ve?ké zákazky. Momentálne nás je 10 dizajnérov na plný úväzok a takto doká?eme takmer v?etko, ?o nám príde do cesty.

appleZdroj: sagmeisterwalsh.com

Preferujem prácu v tíme. Myslím si, ?e spolo?né úsilie medzi kreatívcami s rozli?nými zru?nos?ami prinesie zaujímav?ie výsledky oproti tomu, ?o doká?e iba jedna osoba. Ke? v na?om ?túdiu dostaneme nový brief, v koncep?nej fáze ho otvoríme spolu s nieko?kými ?u?mi v tíme a potom si porovnávame nápady a máme spolo?ný brainstorming.

Vä??inu ?asu kreatívne smery a koncepty prichádzajú od Stefana alebo odo m?a, av?ak ob?as, ak dizajnér alebo internista má silnej?í nápad ako my, ideme do toho. V?etko je to o spolupráci na dosiahnutí najchytrej?ej a najkraj?ej práce, ktorá sp??a funk?né ciele ná?ho klienta.

wa2Zdroj: sagmeisterwalsh.com

Ktoré vlastnosti by si ozna?ila za najsilnej?ie? A v priebehu rokov, ako si ich pilovala?

Povedala by som, ?e identita zna?ky. Mám rada koncepciu, ako zna?ku a vizuálny jazyk, ktorý vytvoríme, doká?e pracova? v celkovom kontexte médií: print, digitálne média a televízia. Je to nahromadenie viacerých vecí, ktoré mám rada: prichádzanie s konceptuálnymi nápadmi, kreatívne a umelecké riadenie, dizajn, projektové riadenie a riadenie klientov.

Som dobrá v po?úvaní klientových cie?ov a obmedzení (rozpo?et, ?asový harmonogram) a v prichádzaní s novými rie?eniami, ktoré sp??ajú tieto funk?né parametre. Tie? som v?dy bola dobrá v projektovom mana?mente a vedela som odhadnú?, ko?ko budú veci trva? a udr?iava? ich pod?a plánu. Povedala by som, ?e rokmi sa môj proces zefektívnil a zrýchlil. Mám viac a viac rôznych skúseností a in?pirácií.

 

wa3Zdroj: sagmeisterwalsh.com

?o si myslí? o ?pecializácií oproti zov?eobec?ovaní?

Myslím si, ?e obe stratégie doká?u fungova?. Zále?í na tom, kde sa nachádzate a aké je va?e médium. Poznám ?pecialistov, ktorý pracujú skuto?ne dobre s jedine?ným médiom alebo ke? majú ?pecifický ?týl, alebo ke? sú v svojom remesle. Ke? sa z vás stane expert na nie?o, ?o robí iba málo ?udí, pravdepodobne pre to vznikne trh, aj pre bizarné veci.

Zistila som, ?e úspe?ná kreatívna ?pecializácia na veci, ktoré som pova?ovala za nejasné: body painting, light painting, kriedová typografia, bublifukové a balónové umenie,…je v nej ?a??ie preda? „sám seba“ ak sa ?pecializujete na nie?o, v ?om je dobré mno?stvo ?udí. Viete ko?ko je talentovaných dizajnérov a fotografov? To je príli? ve?a ?udí na tieto zru?nosti. To je dôvod, pre?o si myslím ?e cesta „generalizácie“ mô?e fungova?, ak máte ?o ponúknu? okrem kreatívnych zru?ností.

To je ve?mi ?iaduce. V?dy sa sna?ím nájs? na pozíciu dizajnérov, ktorý majú zru?nosti mimo dizajnu: ?i u? ilustrácie, animácia alebo 3D práca, fotografia, písanie alebo konceptuálne zru?nosti.

 

5 (3)Zdroj: sagmeisterwalsh.com

Aký vplyv majú pod?a teba online dizajnové zdroje (blogy, tutorialy, fóra) na dne?nú produkciu grafického dizajnu?

Cenovo ?ahký prístup k softvérom a tutoriálom umo?nil mnohým ?udom sta? sa dizajnérmi aalebo vyjadri? ich kreativitu, ?o je fantastické! Dokonca aj pre ne-dizajnérov, existuje ve?a dobrých nástrojov a aplikácii, ktoré im umo?nia vytvori? webovú stránku alebo vylep?i? ich fotografie.

Niektorí profesionáli majú negatívny názor na demokratizáciu dizajnu a nenávidia nástroje ako Squarespace, ktoré ponúkajú servis, ktorý vezme prácu profesionálom. Ja to tak nevidím – Myslím si, ?e tieto nástroje sú skvelé pre jednotlivcov a malé podniky, ktoré si v minulosti nemohli dovoli? návrh a kon?ia so snahou vytvori? ich logo vo Worde. Tieto nástroje pomáhajú, aby práca, ktorá nevyzerala dobre, bola kraj?ia. To je celé. Stále tu bude trh pre skuto?nú kreatívnu prácu, ktorá vy?aduje inteligentné rie?enie problémov, vlastné rie?enia.

Po?íta?e nemô?u konkurova? na?im mozgom (zatia?). Tie? je zrejmé, ?e na?a práca ako profesionálov, je lep?ia. Dôvodom je ?ahký prístup od softvérov a? po online zdroje. S urýchlením krivky u?enia a výrobného procesu vo v?etkých oblastiach dizajnu, animácie, 3D, spracovania a ?al?ích zru?nostiach, nám to umo?nilo posunú? kvalitu a ?týl práce, ktorú vytvárame.

Myslím si, ?e to je vzru?ujúce a neviem sa do?ka?, ako bude priemysel pokra?ova? pri vývoji kreatívnych nástrojov a ako budú technológie pokra?ova? v inováciách.

 

wa4Zdroj: sagmeisterwalsh.com

?o ?a momentálne fascinuje a ako to zasahuje do tvojej práce?

Zaujímam sa o generatívne/interaktívne spracovanie jazykov a ako ich mô?eme vyu?i? v na?ej práci. Je to skvelý nástroj, ktorý nám umo?ní privies? jazyk zna?ky k ?ivotu: ?i u? reaguje na pohyb alebo interakciu. Mô?ete prida? hravos?, osobnos? alebo príbehy do práce. V tomto smere uvidíte viac projektov od nás.

Má? nejaké pover?ivé presved?enia, pravidlá alebo rituály, pod?a ktorých sa riadi??

Verím v poctivos? a transparentnos?. Som ve?mi priamo?iary ?lovek, nie iba v osobnom ?ivote ale taktie? pri klientoch alebo na?ich dizajnéroch. Verím, ?e ?ivot by bol jednoduch?í, keby v?etci hovorili priamo ako to je.

 

wa5Zdroj: sagmeisterwalsh.com

Aká je najlep?ia rada, ktorú si po?ula a opakuje? ju ostatným aj ty?

Predstieraj to, kým to nespraví?. Interpretovala som to hne? na za?iatku mojej kariéry, ke? mi niekto dal úlohu, ktorú som nevedela urobi? a chcela som to urobi?. Iba som povedala áno a potom si to zistila neskôr. Naozaj nie je ?a?ké splni? akúko?vek úlohu, ak pou?ívate zdravý rozum, vytrvalos? a viete ako by? vynaliezavý.

?o by si chcela, aby si vedela ke? si mala 21?

Robi? skvelú prácu nesta?í. Ke? som bola mlad?ia, nedocenila som energiu vynalo?enú na h?adanie a získavanie správnych klientov a predávanie mojich nápadov klientov.

 

interview-jessica-walsh-sagmeister-walsh-graphic-design-designboom-08Zdroj: sagmeisterwalsh.com

trumpZdroj: sagmeisterwalsh.com

Posledná vec na záver, má? svoje osobné motto?

Dokonalos? je nudná. Platí to pre ?ivot aj na?u prácu.

 

?akujeme za rozhovor!

Zdroj, foto: sagmeisterwalsh.com

Pridať komentár