Knižná obálka od slovenského dizajnéra Mária Dzurilu je medzi 50 najlepšími na svete

Knižná obálka od slovenského dizajnéra Mária Dzurilu je medzi 50 najlepšími na svete

Oba?lka novely Flamingos od americke?ho spisovatelia Granta Maierhofera, ktoru? vydalo newyorske? vydavatel?stvo ITNA Press a autorom jej graficke?ho spracovania je slovensky dizajne?r Ma?rio Dzurila bola vybrana? v presti?z?nej su?t?az?i kniz?ne?ho dizajnu 50 Books / 50 Covers ktoru? udel?uje od roku 1923 najva?c?s?ia profesijna? asocia?cia graficke?ho dizajnu vo svete, The American Insititue for Graphic Arts (AIGA) v spolupra?ci s Design Observer, online periodiku venuju?cemu sa teo?rii dizajnu.

Porota zloz?ena? z Gail Andersonovej by?valej Art Direktorky c?asopisu Rolling Stones, Michaela Carabettu, kreati?vneho riaditel?a kultove?ho San Franciskeho vydavatel?stva Chronicle Books a Jessicy Helfland zakladaju?cej editorky Design Observer rozhodovala spomedzi 700 kni?h z 23 kraji?n sveta.

Zdroj: AIGA

?Pouz?iti?m dvoch rozlic?ny?ch pri?stupov k typografii, ktore? sa navza?jom preli?naju? do jednej titulky som sa snaz?il zachytit? schizofrenicke? rozpoloz?enie, v ktorom sa ocitaju? postavy novely Flamingos, odohra?vaju?cej sa na psychiatrickej liec?ebni kdesi na stredoza?pade USA,? povedal pre Sketcher Ma?rio Dzurila.

Zdroj: Mário Dzurila

AIGA ? The American Insititute for Graphic Arts je najva?c?s?ia profesijna? organiza?cia graficke?ho dizajnu vo svete, zdruz?uje 25 000 c?lenov v 71 poboc?ka?ch. Od roku 1911 po?sobi? s ciel?om rozvi?jat? a podporovat? profesiona?lny graficky dizajn, ako neoddelitel?nu? kultu?rnu su?c?ast? spoloc?nosti.

Design Observer zaloz?eny? v roku 2003 je online porta?l venuju?ci sa teo?rii? a kritike graficke?ho dizajnu, s viac ako 1 milio?nom nasledovni?kov.

Pre tých, ktorí sa s menom Ma?rio Dzurila stretávajú prvý raz, ide o slovenského grafického dizajne?ra, ktorý dlhodobo z?ije v Nemecku. Je kreati?vnym riaditel?om berli?nskeho dizajnove?ho s?tu?dia Startling Brands zamerane?ho na tvorbu korporatnych identi?t a strate?gii znac?iek ? brandingu. Za?roven? sa venuje pod vlastnou znac?kou DZURILA.com kniz?ne?mu a katalo?gove?mu dizajnu, je autorom grafickej u?pravy viacery?ch u?spes?ny?ch medzina?rodny?ch titulov.

Zdroj: AIGA/Mário Dzurila

 

Pridať komentár