Linda Hudecová: Používam len kvalitné materiály z Európy. Žiadna Čína.

Linda Hudecová: Používam len kvalitné materiály z Európy. Žiadna Čína.

Krásne, farebné, ru?ne robené ?perky, ktoré ohúrili mnoho ?ien nie len na Slovenku, ale aj vo svete. Jej tvorbu ste mohli zhliadnu? vo viacerých fashion ?asopis, ale aj na známych Slovenkách ?i ?e?kách ako Karolíne Chomistekovej, Soni Skoncovej, Diane Mórovej ?i Lucii Bílej. Hovoríme o ?ikovnej slovenskej ?perkáre, rodá?ke zo Zemianskych Kosto?an ?ijúcej v Toskánsku, Linde Hudecovej.

ffLinda Hudecová

Ahoj Linda, v prvom rade, ti chceme po?akova?, ?e si si na?la na nás ?as, ke??e tvoj diár je ur?ite nabitý. Tvoja zna?ka nesie meno Linda´s dream, stále bolo tvojim snom vyrába? ?perky ?  Ako sa mladá baba dostane k výrobe ?perkov ?

Ahojte, aj ja ?akujem vám za rozhovor :) Hmm, ja som od mali?ka chcela by? princezná, no nepodarilo sa a je zo m?a ?perkárka. Od mali?ka som bola kreatívna a vymý??ala som rôzne veci, kreslila  som na tri?ká, stylovala som moje kamarátky, vymý??ala  stále nie?o nové a to mi doteraz ostalo a dúfam, ?e aj na?alej to bude takto pokra?ova?.

Za?iatky boli ur?ite ?a?ké, mala si aj inú prácu ako výrobu ?perkov? Kedy nastal zlom, ke? si si povedala, ?e sa tým za?ne? seriózne zaobera? a ?ivi??

Jasné, za?iatky boli ve?mi ?a?ké. Stalo sa mi aj to, ?e som v?etko hodila o zem a povedala som ka?lem na to, no nakoniec vyhral môj kreatívny duch a povedala som si nevadí, ve? ani Rím nepostavili za pár mesiacov, tak?e som za?ala zuby a i?la som ?alej. ?perky som za?ala vyrába?, ke? som robila v jednom butiku tu u nás v Tuscany. Bolo to pre m?a viacmenej také moje hobby, ktoré pomali?ky za?alo rás? a rás?, no a teraz je to moja ka?dodenná a celodenná práca, ktorú milujem nadov?etko.

14568232_1267134816664989_8710388617465213889_nLinda Hudecová

Ty sama si svoja zna?ka, ktorú ponúka?. Rozmý??ala si niekedy nad tým aj z marketingového h?adiska, ako sa dosta? viac do povedomia alebo to i?lo nejako samo? Sta?ia ?ikovné ruky alebo to bez obchodného ducha jednoducho nepôjde?

Ur?ite, po ?ase som za?ala rozmý??a?, ako sa dosta? viac do povedomia ?udí a tak som sa rozhodla oslovi? najprv Adelu Baná?ovú, ktorej som poslala pár mojich náu?níc. To bol taký môj prvý step. No potom to potrebovalo nie?o vä??ie, tak som kontaktovala Gabi Drobovú, s ktorou som sa stretla a bola z mojej práce úplne unesená. Potom to u? i?lo samo. Samozrejme podotýkam, ?e to nie je v?etko len posla? niekomu náu?nice a hne? budete slávny. Je za tým ve?ká námaha a ve?a ve?a roboty. ?perk musí by? jedine?ný a nie ako teraz robia mnohé ko?ky, ?e idú na internet,  nie?o kopírujú a u? vôbec netvoria takmer ni? z vlastnej hlavy. Je to ve?mi smutné.

Ako sa zmenil tvoj ?ivot, od kedy si sa rozhodla vyrába? ?perky?

Môj ?ivot sa zmenil v tom, ?e teraz som si sama sebe ?éfom a robím od rána do ve?era a som na to ve?mi py?ná. Poci?ujú to ale aj moje krí?e a o?i :).

?o v?etko mô?eme nájs? v tvojej tvorbe ?

V mojej tvorbe mô?ete nájs? náu?nice, náhrdelníky, mini kabelky a sem tam si ozdobím aj topáno?ky. :)

01Linda Hudecová

Tvoje ?perky sú hand-made, z akých materiálov najrad?ej tvorí? a ktoré patria medzi tvoje ob?úbené? Ako dlho trvá výroba takého ?perku?

Pou?ívam ve?a kvalitných materiálov a stále skú?am nové. Vymý??anie a skú?anie ma stra?ne baví. Pou?ívam hlavne ko?u a ?eský kvalitný kry?tál, tak?e je v?etko made in Europe. ?iadna ?ína. Ve?a vecí mi vyrábajú priamo tu v Taliansku. Výroba ?perku zále?í na jeho zlo?itosti. 1-2-3 hodiny. A pokra?uje to aj na druhý de?, tak?e sú to asi 2 dni.

V roku 2014, si dostala ur?ite ve?kú výzvu a to vytvori? korunku krásy pre Miss Slovensko. Mohla by si nám opísa? jej výrobu? Kde si brala in?piráciu, prípadne ako dlho trvalo jej spracovanie?

Áno, dostala som nádhernú príle?itos? vyrobi?, alebo teda navrhnú? korunku pre MISS Slovensko 2014. Bolo to ú?asné, no pre m?a ve?mi ?a?ké, ke??e som nikdy ni? také nerobila, ale v?dy je raz prvý krát, tak?e som sa na to dala nahovori?. :) Korunku som vlastne navrhla a nakreslila ja a vyrobená bola vo Florencii. Navrhovanie nebolo ?ahké, bývalá riadite?ka MISS Slovensko, Magda ?ebestová, mi vlastne povedala ako by si korunku predstavovala. No a ja som sa pokúsila jej prianie splni?, kreslila som, navrhovala a? z nej vznikla zelená korunka nádeje. :)

novinari-si-zvolili-svoju-miss-dostane-uplne-novu-korunkuwebnoviny

Vieme o tebe, ?e pôsobí? aj v iných krajinách ako na Slovenku. Vedela by si nám opísa? v ?om sa lí?i slovenský zákazník od toho zahrani?ného?

Rozdiel slovenských a zahrani?ných klientov? Slovenky sú vä??ie straky, majú radi BLINK BLINK a preto ich milujem. :)

Ak sa ?a mô?eme opýta? nie?o zo súkromia, ako si sa vlastne dostala do Talianska a ako sa ti tam ?ije? Nechýba ti tam nie?o zo Slovenska?

Do Talianska som sa dostala pred 17 rokmi. Za?ala som v Dolomitoch, kde som robila v jednom obchode. Spoznala som man?ela, ktorý pracovala ako in?truktor ly?ovania a odtia? ma zobral do jeho rodného Toskánska, kde som ja úplne stratila hlavu a nikdy by som u? odtia? asi neodi?la. Cítim sa tam ako doma a je mi tam ve?mi dobre. Hmm, zo Slovenska? Neviem, sem tam mám chu? na nejaké na?e slovenské jedlo :).

1506798_1055052831206523_3635463753436193737_nLinda Hudecová

Na tvojej facebookovej stránke alebo Instagrame sa ve?a ?udí pýta, kde sa dajú tvoje ?perky kúpi?, tvoj eshop sme neobjavili.  Mohla by si nám to prezradi??

Áno, moje ?perky kúpite na Slovensku v Moloku v Bratislave a v Slocz v Ko?iciach. Eshop zatia? nemám, je toho stra?ne ve?a na ?om pracujem, tak?e aj ten raz bude.
13124501_1143280799050392_3623547380503410475_nLinda Hudecová

Vieme, ?e Linda´s dream ma úspech aj mimo Slovenska. V akých krajinách mô?eme natrafi? na tvoje ?perky?

Zatia? je to len Slovensko a Taliansko, no pracujem na nových spoluprácach vo svete, tak?e sa nechajte prekvapi?.

Aké má? plány do budúcna? Plánuje? roz?íri? svoju tvorbu ?

Plánov do budúcna je ve?a, no nejdem ich prezrádza?. :)

12688222_1082852375093235_8587111239181299146_nLinda Hudecová

 

Zdroj, foto: Linda Hudecová

Pridať komentár