Los Angeles Times ocenil herecký výkon Zuzany Mauréry vo filme Učiteľka

Los Angeles Times ocenil herecký výkon Zuzany Mauréry vo filme Učiteľka

Hlavnú úlohu v slovensko-?eskom koproduk?nom filme U?ite?ka si zahrala Zuzana Mauréry. Film je výnimo?nou lekciou o korupcii v komunistickej spolo?nosti a Zuzana sa hlavnej úlohy zhostila brilantne. Film a najmä Zuzanin výkon ocenil chválou aj americký denník Los Angeles Times.

V Kalifornii práve prebieha premietanie tohto filmu.

Zdroj: U?ite?ka

 

Filmový kritik Kenneth Turan napísal pre Los Angeles Times nasledovné:

?U?itelia u?ia, ale to nie je v?etko. Pre ?tudentov sú diktátormi a pre rodi?ov sú tými, ktorí ur?ujú budúcnos? ich die?a?a. K tejto ve?nej dynamike pridajte istý provokatívny zvrat a výsledkom je výnimo?ná U?ite?ka.?

Zdroj: U?ite?ka

Turan taktie? vysvet?uje, ?e aj napriek tomu, ?e je film v sloven?ine, je dielom ?eského re?iséra Jana H?ebejka a scenáristu Petra Jarchovského. Táto dvojica sa podie?ala aj na filme Musíme si pomáha?, ktorý bol nominovaný na Oskara.

Dej filmu sa odohráva v Bratislave v roku 1983, kedy e?te panoval komunizmus a jeho kritizovanie bolo neprípustné. Film spája príbeh o ?udských charakteroch so spolo?enskými problémami. Ide o ?ikovnú parabolu o skorumpovanej spolo?nosti s privilégiami, ktorú vytvoril rovnostársky socializmus.

Zdroj: U?ite?ka

 

Film je postavený na dvoch rovinách: ?kolská trieda a triedne schôdze. V?etko je to prepojené manipula?nými snahami u?ite?ky. U?ite?ka odovzdáva svojim ?iakom ponau?enie, robí to v?ak zábavným spôsobom.

 


 

Ak ste tento skvost slovenskej kinematografie e?te nevideli, ur?ite ho odporú?ame v?etkými „desiatimi“!

 

 

Zdroj: latimes.com

 

Pridať komentár