Lukáš Horák: Na Slovensku má každý potrebu sa ku všetkému vyjadrovať

Lukáš Horák: Na Slovensku má každý potrebu sa ku všetkému vyjadrovať

Dnes ti priná?ame in?piratívny rozhovor s Luká?om Horákom, ktorý vybudoval na Slovensku firmu, ktorá nás úspe?ne reprezentuje aj v zahrani?í. Volá sa Platform a ur?ite ju v?etci dobre poznáte.

IMG_6538Luká? Horák (CEO) v blízkosti Golden Gate Bridge v San Franciscu. Zdroj: Archív Luká? Horák

Ahoj Luká?, skús nám v krátkosti priblí?i?, ako si sa dostal na dráhu dizajnu?

Ujal som sa tvorby webstránky pre klub kickboxu, v ktorom som trénoval. Chcel som vyu?i? základné poznatky zo ?koly. Tie v?ak nesta?ili na vytvorenie plnohodnotnej webstránky a tak som za?al so samovzdelávaním. Nesmierne ma in?pirovali stránky zahrani?ných firiem ako boli 2advanced ?i Fantasy Interactive. Boli to najin?piratívnej?ie digitálne agentúry na svete. Ve?mi som chcel robi? podobné webstránky, ako robili oni. Dokonca som sníval o tom, ?e ma raz zamestnajú. Dnes nájdete tieto firmy v zozname na?ich klientov a kancelárie máme aj v San Franciscu.

Kde v?ade má Platform momentálne svoje ?chápadlá?? V kontaktoch máte uvedenú pobo?ku v Bratislave a v San Franciscu. Mô?eme si teda dovoli? nazýva? vás medzinárodnou agentúrou? Skús nám to upresni?.

Pribli?ne pred dvomi rokmi sa mi podarilo rozbehnú? spoluprácu s k?ú?ovými klientami v USA, ktorí boli základným kame?om pre ná? rozvoj na americkom kontinente. Na?ich klientov dnes nájdete v rôznych ve?kých mestách USA, Európy ?i Austrálie. Momentálne v?etky aktivity smerujeme práve na San Francisco a okolie, kde máme men?í mana?érsky tím. Okrem lokálnych mana?érov máme v tomto kalifornskom meste aj bývalého riadite?a produkcie Filipa Francistyho, ktorý sa tam nedávno presunul. Okrem toho, ?e je v dennom kontakte s na?imi klientami, vyvíja aj rôzne obchodné a marketingové aktivity na získanie nových klientov.

Na?a produkcia sa nachádza preva?ne v Bratislave, ale ako inovatívna firma podporujeme vzdialené pracoviská. Z toho dôvodu nájdete na?ich ?ikovných dizajnérov na rôznych miestach sveta. Nedávno sa ná? hlavný dizajnér vrátil zo ?panielska, druhý dizajnér pracuje z Viedne, ?a??í dvaja pracujú z Prahy a projektová mana?érka pracuje z New Yorku. Ostatným sa pravdepodobne príli? pá?i v na?ich bratislavských kanceláriách.

Momentálne u nás v Bratislave pracujú aj dvaja dizajnéri od klienta z Indie. Nájdete u nás aj ?ikovného stá?istu z Dánska a ?oskoro sa k nemu pridá ?al?í stá?ista z kanadského Toronta.

Myslím, ?e sa teda dá hovori? o medzinárodnej agentúre z viacerých poh?adov.

_MG_5777Hlavný dizajnér Stano (bordová ko?e?a) diskutuje o projekte s maldým a nesmierne talentovaným dizajnérom Majom | Zdroj: Platform

Povedz nám viac o svojich úlohách v agentúre ako CEO. ?o ?a na tom v?etkom baví najviac, ?o zase robí? z povinnosti, lebo vie?, ?e to musí by? DONE? Zasvä? nás.

E?te pred pár rokmi som sa vä??inu ?asu zaoberal produkciou a sám som dizajnoval vä??inu projektov. Dnes sa venujem preva?ne dlhodobej stratégii spolo?nosti, automatizácii procesov, h?adaniu nových obchodných príle?itostí, inovovaní slu?ieb a rôznym iným úlohám. Ve?ká ?as? práce, ktorú robím, priná?a ovocie a? po pár mesiacoch. Naj?a??ie na takejto, niekedy a? nehmatate?nej robote, je osta? dlhodobo sústredený a motivovaný.

Ked?e som srdcom aj du?ou dizajnér, stále ma najviac baví inovova? v oblasti dizajnu. Finálne dopracovanie v?ak nechávam na na?ich talentovaných dizajnérov a programátorov a skôr sa zaoberám vylep?ovaniu pou?ívate?ského zá?itku, ob?as dohliadam na kvalitu, ale najmä sa venujem zvy?ovaniu ziskov na?ich klientov prostredníctvom dizajnových a obchodných princípov. To je misia na?ej spolo?nosti.

?ia?, medzi moje povinnosti patrí ob?as aj menej kreatívna práca vrátane ekonomických, právnych ?i rôznych administratívnych úloh. Úprimne, tie si a? tak neu?ívam.

FLFilip Francisty (COO) v?avo a Luká? Horák (CEO) vpravo v kanceláriach v San Franciscu | Zdroj: Platform

Ako vníma? otázku domáceho vs zahrani?ného klienta? Vidí? nejaké rozdiely ?i ?pecifiká, alebo je to ve?mi subjektívna zále?itos??

Nedá sa hodi? v?etkých klientov do jedného vreca, ale spolupráca so zahrani?nými klientmi je z môjho poh?adu ove?a jednoduch?ia. Zahrani?ní klienti nám plne dôverujú ako profesionálom v danom odvetví. Subjektívne názory ?asto projektom iba ?kodia a na Slovensku sa má ka?dý potrebu ku v?etkému vyjadrova?. Spolupracovali sme v minulosti s desiatkami malých, stredných aj ve?kých slovenských firiem a vä??inou to bol rovnaký zá?itok.

Proces získania klienta v zahrani?í je tie? neporovnate?ne rýchlej?í. Vä??inou si sta?í jeden ?i dvakrát zavola?, poskytnú? predbe?ný odhad ceny a klient nám po?le zálohu za projekt. V USA je be?né, ?e klientom fakturujeme vykonanú prácu v tý?d?ových intervaloch. My máme zaplatený svoj ?as a oni naopak presne vedia, na ?o boli ich financie pou?ité. Je to viac o transparentnej spolupráci a dôvere.

S klientmi na Slovensku sa treba nespo?etne ve?akrát stretnú?, odhadnú? podrobne prácu na celom projekte dopredu (?o je takmer nemo?né), potom si nakoniec aj tak dajú projekt naceni? e?te k trom ?al?ím agentúram a povedia vám, ?e dostali lep?iu cenovú ponuku. Slovensko je v tom ?aleko za opicami a aj to je dôvod, pre?o sme sa pred pár rokmi za?ali sústredi? predov?etkým na zahrani?né trhy. Nájdu sa v?ak aj výnimky v pozitívnom zmysle slova. Na?i slovenskí klienti medzi tieto výnimky patria ur?ite.

_MG_5964
?as? tímu zachytená pri diskusii v bratislavskej kancelárii | Zdroj: Platform

Akú teóriu zastáva?? Mal by by? dizajnér ?pecialista na jednu oblas? alebo je lep?ie by? v?estranný? Tých úspe?ných predsa vieme nájs? v oboch táboroch.

Ja sám som pracoval na projektoch ako UX dizajnér, vizuálny dizajnér, programátor, projektový mana?ér, motion dizajnér ?i kreatívny riadite?. U? dávno som sa rozhodol, ?e sa budem primárne sústredi? na UX a vizuálny dizajn, ?o bolo jedno z mojich najlep?ích rozhodnutí ? ?pecializova? sa. Získané skúsenosti a preh?ad z iných oblastí mi v?ak nesmierne pomáha rozmý??a? komplexnej?ie a navrhova? efektívnej?ie rie?enia. Myslím, ?e ka?dý dizajnér by mal rozumie? aspo? okrajovo oblastiam, ktoré úzko súvisia s jeho prácou.

Mô?e? vybra? niektoré prelomové projekty, na ktorých ste robili a posunuli vás o mí?ový krok vpred?

Projektov sme vytvorili stovky, tak?e ?a?ko h?ada? konkrétne. Na za?iatku boli prelomové projekty tie, ktoré boli výrazne vä??ie, ako projekty pred nimi. Firma tro?ku narástla.

Neskôr boli prelomové projekty tie, ktoré sme robili pre prvých zahrani?ných klientov. Za nimi sa pridali projekty pre známe zahrani?né spolo?nosti ako Spotify, HP, leteckú spolo?nos? Aruba Airlines, mobilná aplikácia propagovaná podnikate?om Richardom Bransonom, ale aj mno?stvo startupov, ktorých úspech e?te len príde.

Verím, ?e ?al?ia éru prelomových projektov nás iba ?aká. Sna?ím sa ná? tím neustále udr?iava? na hrane technológii, aby sme boli popredu pred konkurenciou. Momentálne navádzam ná? tím na to, aby sa zlep?oval v oblasti roz?írenej reality (augmented reality), virtuálnej reality (virtual reality) a umelej inteligencie (artificial intelligence). Mojim cie?om je neustále inovova? a neuspokoji? sa s aktuálnym úspechom, ktorý mô?e by? len do?asný.

smarthome_app_-_night_mode_1Automatické prispôsobenie rozhrania do tmavých a teplých farieb vo ve?erných hodinách, ktoré bolo navrhnuté pre mobilnú aplikáciu na ovládanie smart home systému | Zdroj: Platform

Ako vyzerá de? vo va?ej agentúre? Ak sa to dá nejako zov?eobecni?. Máte nejaké vychytávky vo vybavení na chví?kový relax ?i nejaké netradi?né rituály/zvyky?

Príde? do práce vtedy, kedy ti to vyhovuje. Dá? si ?erstvé ra?ajky (alebo desiatu) na ú?et firmy, urobí? si kvalitnú kávi?ku a následne sa pustí? do naplánovaných úloh, ktoré spísali na?i mana?éri z USA, kým si ty spal. Ke? si potrebuje? oddýchnu?, tak si zahrá? Playstation, ide? si zacvi?i? do posil?ovne, zahrá? si stolný tenis alebo zoberie? do ruky nejaký hudobný nástroj (profesionálne bicie, sedem-strunové gitary ?i piano).

Medzi netradi?né rituály patrí poobed?aj?ie ?tvrtkové posedenie pri vínku alebo pivku, kde sa bu? vzdelávame alebo sa navzájom informujeme o nových projektoch a zaujímavostiach zo San Francisca. Niekdy sa tieto stretnutia pretiahnu a? do neskorých no?ných hodín.

Nemáme pevne stanovenú pracovnú dobu. Sme ve?mi otvorení práci z domu alebo práci z inej krajiny. Zaujíma nás najmä vysoká kvalita práce a zodpovedné plnenie potrebných úloh. Atmosféra je u nás ve?mi priate?ská, takmer a? rodinná.

Predpokladám, ?e v pozícii lídra dostáva? denne mno?stvo emailov a o?akáva sa od teba aj nejaký feedback. Ako doká?e? zmana?ova? v?etku dennú agendu a stretnutia tak, aby si sa nezbláznil a pritom udr?al kvalitu vo v?etkom?

Dennej komunikácie je v mojom prípade naozaj ve?a, ale interne sme si odsúhlasili pravidlo, ?e sa pokúsime vyhnú? zni?ovaniu produktivity prostredníctvom ?vyru?ovania? v celom tíme. Ve?a ?udí má zlozvyk, ?e sa do?aduje okam?itej odpovedi. Sta?í si len uvedomi?, ?e nie v?etko je rovnako dôle?ité a ?zaklopanie? niekomu na plece, je ve?mi arogantné. Navrhli sme si preto následovné pravidlá:

  1. Otázka, ktorú potrebujem zodpoveda? behom pár hodín, posielam do emailu
  2. Otázka, ktorú potrebujem zodpoveda? behom pár minút, posielam cez chat
  3. Otázka, ktorú potrebujem zodpoveda? ihne? (katastrofa, horí, nemô?em sa ?alej pohnú?) rie?im osobne (pri práci z domu telefonicky)

Vä??inou sa týchto pravidiel dr?íme, a tak doká?eme by? ove?a produktívnej?í. Vrele odporú?am takéto pravidlo zavies? v ka?dej firme. Sta?í, ak sa ho budete dr?a? vä??inu ?asu.

Ur?ité dni si vypínam v?etky notifikácie na po?íta?i aj telefóne a hovorím ?u?om ?nie?, preto?e vráti? sa my?lienkami do rozrobenej práce je zd?havý proces. Je to podobné ako pri zaspávaní. Do hlbokého spánku, tzv. REM (rapid eye movement), sa nedostanete ihne?. Musíte sa k nemu dopracova?. Najprv príde fáza driemania, fáza plytkého spánku a a? potom upadnete do hlbokého spánku. Ka?dé vyru?enie vás donúti za?a? odznovu. REM je fáza spánku, v ktorej naozaj spíte. Práca bez vyru?enia je fáza práce, kde naozaj pracujete.

platform-gifZdroj: Platform

Hovorí sa, ?e v?dy v?etko stojí a padá na ?u?och. Akú má? skúsenos? pri získavaní talentu do va?ej agentúry. Je ho u nás ako ?afranu alebo sa dá objavi? takmer v?ade? A do akej miery vlastne u teba rozhoduje práve talent, preto?e do hry vstupujú aj ostatné ?udské vlastnosti.

S talentom sú za?iatky jednoduch?ie. Talent je v?ak zbyto?ný, ak na sebe nepracuje?. Mali sme v tíme zopár talentovaných dizajnérov, ktorým sa v?ak nechcelo robi? a tak bola spolupráca s nimi nemo?ná. Neznamená, ?e mô?e? sedie? na gau?i a o?akáva?, ?e bude? perfektný. Spolupráca s nezodpovednými kolegami je naozaj otravná. Myslím, ?e najlep?ia kombinácia je talent a tvrdá systematická práca. Talentov je na Slovensku dos?, ale chýbajú skúsenosti s UX ?i vizuálnym dizajnom webov a mobilných aplikácii. Preto h?adáme talenty aj mimo Slovenska.

Akých 5  tools pou?íva? pri práci naj?astej?ie?

E?te nedávno to bol Adobe Photoshop, Adobe After Effects ?i Google Drive. Dnes je to najmä Slack, Mail, Invision, Google Docs a Skype.

_MG_5637Po?as d?a sa strieda vysoké pracovné nasadenie s prestávkami na zábavu | Zdroj: Platform

Aká by bola tvoja rada pre niekoho, kto je mladý a chce sa dosta? do pozície ako je tá tvoja?

Viem poveda?, ?o pomohlo nám. V prvom rade to bola ?pecializácia na vybranú oblas?. V na?om prípade to bol digitálny dizajn a front-end programovanie. Prestali sme sa sústredi? na ostatné oblasti a tak sme sa nielen odlí?ili, ale konkurenciu sme v tejto oblasti ?aleko predbehli.

Tie? sa treba zamyslie? nad unikátnou hodnotou, ktorú zákazníkom priná?ate. Ak nerie?ite zákazníkom reálne problémy, va?a slu?ba sa bude predáva? ve?mi ?a?ko. My sme sa za?ali ?pecializova? na vylep?ovanie konverzii prostredníctvom rôznych dizajnových a obchodných princípov. Klientom doká?eme výrazne zlep?i? podnikanie v digitálnom svete, ?oho výsledkom sú ich zvý?ené zisky. Tak sa vieme ?ahko odlí?i? od stoviek iných agentúr alebo dizajnových ?túdii a zákazníkom priná?ame hmatate?nú hodnotu.

Ak va?a slu?ba ?i produkt vyrie?i niekoho problém alebo priná?a hodnotu, ?udia vám radi zaplatia. Cena va?ej slu?by je tie? závislá od hodnoty, ktorú slu?ba priná?a. ?iasto?ne aj od ?ikovnosti va?ich marketérov a obchodníkov.

 

Luká?ovi ?akujeme za rozhovor a ?eláme v?etko dobré! :)

Pridať komentár