Martin Hudák: Skúsený marketingový špecialista z Prahy sa vracia späť na Slovensko. Čo ho k tomu viedlo?

Martin Hudák: Skúsený marketingový špecialista z Prahy sa vracia späť na Slovensko. Čo ho k tomu viedlo?

Nielen v zahrani?í, ale aj doma na Slovensku máme ve?a kvalitných marketérov. Medzi nich patrí aj Martin Hudák, ktorý sa po ?es? a pol roku ?túdia a pôsobenia v pra?ských agentúrach Creative Dock a Egovisa vracia na Slovensko.

Martina sme sa opýtali na jeho marketingovú prax, ale aj dôvody, pre?o sa vrátil spä? na Slovensko.

Martin, vedel by si sa nám v krátkosti predstavi??

Ahoj, ve?mi rád sa vám predstavím – volám sa Martin, pochádzam z Ko?íc a vy?tudoval som marketingovú komunikáciu na Vysokej ?kole finan?ní a správní v Prahe. U? popri ?túdiu som pracoval v tejto oblasti a v rámci diplomovej práce som vytvoril marketingovú stratégiu pre jeden podnik v Prahe a výsledky boli uspokojujúce. Po vy?e ?es? a pol roku v Prahe som sa rozhodol vráti? na Slovensko.

?o je pod?a Teba základom marketingovej kampane?

Základom reklamnej kampane je ur?ite rozpozna? svoju cie?ovú skupinu a ponúknu? jej produkt ?o najkreatívnej?ím spôsobom. Ka?dý zákazník má vlastné po?iadavky, jedine?ný spôsob nakupovania, preferované zariadenie, vyh?adávanie tovaru ?i porovnávanie cien produktov a slu?ieb. V sú?asnosti je zbyto?né robi? kampane pre v?etkých. Ku ka?dému zákazníkovi treba pristupova? individuálne, rozpozna? jeho potreby a postupne ho nasmerova? k nákupu.

Chcel si sa odjak?iva venova? marketingu alebo si marketing na?iel Teba?

Moja cesta k marketingu za?ala rozhodnutím vy?tudova? ho na vysokej ?kole. U? popri ?kole som sa zú?ast?oval rôznych internships programs a sna?il som sa v marketingu zdokona?ova?. Ur?ite mi v tom pomohla aj firma Storyous.cz, kde som sa prvýkrát stretol s marketingom v praxi.

Zdroj: archív Martin Hudák

Pracoval si pre pra?ské agentúry Creative Dock a Egovisa. Na ktorých projektoch si participoval a na ?o zo svojho portfólia si najviac hrdý?

Pre Egovisa som pracoval na projekte VisaPort, ktorého hlavnou úlohou bolo u?ah?i? proces ?iadosti o víza, a to v?etko ?paperless?. U? pri ?iadaní o víza Vám VisaPort odporu?il výhodné letenky, ubytovanie a v?etko, ?o potrebujete na slu?obnú i súkromnú cestu. Pre Egovisa som pracoval dlh?iu dobu, ?i?e VisaPort pova?ujem za svoje ?bábätko?, ktoré sme uviedli do sveta a verejného povedomia.

V Creative Docku sme pracovali na projekte HoppyGo, ?o je projekt peer-to-peer (zdie?aná ekonomika), prostredníctvom ktorého mohli vlastníci automobilov prenaja? svoje auto ?al?ím ?u?om, a takisto zarobi? nejaké peniaze navy?e. ?i u? svoje auto nepou?ívali alebo ho mali zakúpené na leasing, ke? ho prenajali cca 5krát mesa?ne, dokázalo im to zaplati? aj mesa?nú splátku auta.

Pre?o si si vybral prácu v slovenskej agentúre a odi?iel si zo zahrani?ia? Je práca na Slovensku v nie?om iná?

Vybral som si Adsulting., preto?e mám rád v?estrannú prácu a na slovenskom trhu vidím ve?kú perspektívu a mno?stvo marketingových príle?itostí, v ktorých spolu s Adsultingom. mô?eme uspie?. Zárove? verím, ?e sa v Adsultingu. doká?em v?aka ich rôznorodej práci v online a offline marketingu ve?a nau?i? a pou?i? svoje doteraj?ie skúsenosti a schopnosti.

?o ?a na práci marketingového konzultanta baví a ?ím by si si rád svoje profesijné portfólio doplnil?

Baví ma komunikácia so zákazníkmi, na?úvanie ich potrebám a najrad?ej som, ke? ich doká?eme splni? a dokonca prekona? zákaznícke o?akávania. Tak si doká?eme vybudova? osobný vz?ah a zabezpe?i? dlhoro?nú spoluprácu.

?a?ko poveda?, ?o by som chcel do svojho portfólia doplni?. Ka?dý de? sa u?ím nie?o nové a zaujímavé, ?o mi v mojej profesii pomáha.

?o pova?uje? za svoj najvä??í pracovný alebo aj osobný úspech?

Za svoj osobný úspech pova?ujem ka?dý de? – ka?dý de? som v?a?ný, ?e som tam, kde som a pracujem na tom, ?o ma baví a mô?em zdie?a? nadobudnuté skúsenosti a u?i? sa novým.

Ur?ite som hrdý na nieko?ko kampaní, ktoré mám za sebou – ako prvá mi napadla produkcia promo videa pre projekt Visaport, ktorú som celú zorganizoval a vypustil medzi publikum. S celým nápadom reklamy som pri?iel ja, najal a zorganizoval som potrebný tím. Pova?ujem ju teda za svoju prvotinu.

Ktorú marketingovú komunikáciu (z brandov) najviac obdivuje?? Aká kampa? ?a naposledy zaujala?

Narýchlo mi napadá kampa? pre seriál Narcos, v ktorej uvedenie najnov?ej, tretej série odpo?ítavali presýpacie hodiny naplnené ?koksom?. Takisto sa mi pá?ila kampa? od Apple pre iTunes, v ktorej padá z be?iaceho pásu Taylor Swift :). Medzi zaujímavé kampane, ktoré moderne a s humorom oslovujú zákazníkov, patria aj reklamy s Dwaynom Johnsonom pre Siri. Som ve?ký fanú?ik virálnych kampaní a rád sa nimi in?pirujem. Verím, ?e nie?o podobne kreatívne vytvoríme spolu so ?ikovným tímom ?udí v Adsultingu.

Má? aj osobné marketingové vzory? (Sleduje? konkrétneho blogera, agentúru? ?)

Na Facebooku sledujem stránky úspe?ných marketingových agentúr a magazínov. Sledujem aj nieko?kých blogerov a blogerky, pri?om za naj influencerov na na?om trhu pova?ujem Leo?a Mare?a ?i Sajfu.

Pova?uje? marketingové vzdelanie za nápomocné pre prácu alebo sú úspechy skôr výsledkom samo?túdia?

Vzdelanie je rozhodne nápomocné, pomô?e Vám aspo? navníma? ur?ité pojmy z marketingu. Najvä??í vplyv na výsledky má v?ak dlhodobé a hlavne praktické samo?túdium, pri ktorom si na vlastnej ko?i vyskú?ate plánovanie a implementáciu kampaní, sledujete ich progres, porovnávate výsledky a dop??ate ich o najnov?ie trendy a vychytávky z marketingu.

Zdroj: archív Martin Hudák

Na akých projektoch Adsultingu. by si chcel participova? a ?o by si chcel prinies?? Kam by si sa chcel s nimi posunú??

Ur?ite sa chcem anga?ova? v zaujímavých, odvá?nych projektoch s jasnými cie?mi a víziou a komunikova? s ambicióznymi klientmi, ktorí majú záujem o dlhodobú spoluprácu.

Za?al som participova? na dvoch zabehnutých projektoch ? budem sa sna?i? da? zo seba ?o najviac a prinies? ka?dému klientovi rados? a spokojnos? z na?ich slu?ieb. ?ím viac skúseností a zru?ností získam, tým viac skúseností mô?em podáva? ?alej.

Spolo?ne by sme mohli dosiahnu? maximálnu spokojnos? ka?dého klienta a in?pirova? ho k dlhodobej spolupráci. Zákaznícka skúsenos? by mala by? na prvom mieste ? ?i u? dnes alebo zajtra. ?An essential aspect of creativity is not being afraid to fail.? ? Edwin Land

Martin, ?akujeme za tvoj ?as a informácie, ktoré si nám poskytol. Prajeme hlavne ve?a zdravia, osobných, a najmä pracovných úspechov, zárove? sa te?íme  na zaujímavé kampane z dielne Adsulting.

Zdroj: archív Martin Hudák
Zdroj: Martin Hudák

 

Pridať komentár