Martina Slováková z Cukru: jedna vec je, čo chceš dosiahnuť a druhá je to, ako sa to reálne dá dosiahnuť. A to je zaujímavý test osobnosti

Martina Slováková z Cukru: jedna vec je, čo chceš dosiahnuť a druhá je to, ako sa to reálne dá dosiahnuť. A to je zaujímavý test osobnosti

Cukru je trnavské kreatívne ?túdio,  ktoré zalo?ila Martina Slováková v roku 2012 a odvtedy sa z neho stalo úspe?né ?túdio na kreatívnej mape Slovenska. Porozprávali sme sa preto s Martinou, aby nám prezradila nie?o viac o sebe a aj o zákulisí ?túdia z Cukru.

 

000

 

Ahoj Martina, pri ?om sme ?a zastihli s týmto rozhovorom?

Je pondelok ve?er a ja po hodine badmintonu sedím vo svojej ob?úbenej trnavskej kaviarni Leháro. Mám chví?ku iba pre seba a venujem ju tomuto rozhovoru.

 

Kedy si si uvedomila, ?e ?a v ?ivote skuto?ne baví kreatíva? Vedela si to od mala alebo si sa naplno rozhodla a? po?as ?túdia na V?VU?

U? od detstva som sa orientovala kreatívnym smerom. Od svojich 6 rokov a? po maturitu som popri ?kole chodila na výtvarné kurzy. Na základnej aj strednej som viedla ?kolský ?asopis, na gympli som okrem ?éfredaktorky robila aj grafi?ku. Pôvodne ma viac bavilo pracova? so slovom, potom som k slovám za?ala pridáva? fotku, neskôr som sa tým za?ala hra? kompozi?ne. Ve?mi ma to bavilo.

 

004
making of z nakrúcania pre WebSupport s Lulu’s bakery

Na strednej som sa v rámci vo?ného ?asu po ve?eroch namiesto ?úrov u?ila programova? jednoduché weby. V?dy som robila nie?o kreatívne a ka?dú vo?nú chví?u venovala tejto zá?ube. A v?dy ma to niekam posunulo. Aj na V?VU som chcela is? pôvodne ?tudova? grafický dizajn, napokon som sa prihlásila na fotku, kde ma aj vzali, ale po?as ?túdia som prestúpila na intermédiá a multimédiá.

 

Ako vznikali prvé nápady  na zalo?enie ?túdia? Klasicky pri pive  s kamarátmi, kedy sa v?dy dobre sníva?

Cukru nevzniklo len tak, je to defacto ?al?í level mojich aktivít. Je pokra?ovaním toho, ?omu som sa v?dy venovala. U? po?as ?koly som h?adala príle?itosti a pracovala pre rozli?ných klientov. To?ila som videá pre tretí sektor, ale aj pre zopár komer?ných klientov. Mala som mo?nos? nakrúca? pre galave?er Via Bona Slovakia, Radio Head_Awards alebo som podpísaná pod TV spotom pre festival Grape v roku 2012.

Moje videá boli silno späté s hudbou. Dlh?iu dobu som spolupracovala s Rádiom_FM, pre neziskovú organizáciu Voices som to?ila seriál Hudobné úlety o za?ínajúcich kapelách a nato?ila som tie? nieko?ko videoklipov (napr. PPE alebo Billy Barman). V rámci ?koly som realizovala dva ve?ké projekty – Slovenský národný remix a Svitá – poctu Bety Majerníkovej.

 

006
making of z nakrúcania pre startup Shield

 

Aký bol prechod od sna k realite? Za?a? v?etko rie?i? reálne a nie len o tom hovori??

Ja som asi ?iadny prechod od sna k realite neza?ila :) Ja som v?dy nad?ene pracovala a tvorila a v?etko sa to neustále vyvíjalo a vyvíja. V podstate som v?dy vedela, ?o chcem a za tým som i?la.

 

Musím sa opýta? aj na pôvod názvu ?Cukru?. Je to taká brandingová chu?ovka.

?ijem a pracujem v Trnave, hoci za klientami a na výroby videí jazdíme v rámci celého Slovenska a aj za hranice. Trnava je v?ak mesto, v ktorom mám zázemie a v ktorom ?ijem. Je to miesto, kam sa vraciam. Ke? som kreovala vlastné ?túdio, vedela som, ?e ho chcem zalo?i? práve v Trnave a prispie? tak svojou tro?kou k dianiu v tomto meste. H?adala som preto nie?o, ?o by odkazovalo na genius loci miesta, z ktorého pochádzam a zárove? by vystihlo princíp, s ktorým sa sna?ím tvori?.

 

003

 

Cukor je v histórii Trnavy výrazne prítomny. Dodnes je dominantou panorámy mesta komín u? nefungujúceho cukrovaru alebo ke? stojíte na peróne vlakovej stanice, mô?ete cíti? vô?u sladkých roksových lízaniek z ne?alekého Figara. Preto sme z Trnavy, sme z Cukru a robíme veci, ktoré sú také pekné ako z cukru :)

 

 

Boli za?iatky ?a?ké? Za?ínala si sama alebo ti niekto pomáhal?

Ka?dý za?iatok je náro?ný. Preto?e jedna vec je, ?o chce? dosiahnu? a druhá je to, ako sa to reálne dá dosiahnu?. A to je zaujímavý test osobnosti. ?i vydr?í? a ?i to naozaj doká?e? na pozadí hodnôt, ku ktorým sa hlási?. Bez pomoci a hlavne podpory okolia to ur?ite nejde. Rovnako aj pri mne v rôznych ?ivotných situáciách stáli priatelia a rodina, ktorí ma v?dy v tom, ?omu verí, podporili a podporia. Ak chce? konkrétne meno, tak pri zrode Cukru som sa napríklad ve?a rozprávala s Michalom Sekerom a.k.a. DJ Lixxom, ktorý je dodnes stabilnou sú?as?ou môjho tímu.

Aká je na Slovensku konkurencia vo va?om zameraní? Musíte sa o klientov bi? alebo si vás vyh?adávajú sami?

Ja na konkurenciu vo svojej práci neverím a ani sa jej nebojím. Ja svoju prácu vnímam ako tvorbu a tvorbu ako poh?ad na svet. Tvrdím, ?e tvorbou nie je iba to, ako nie?o nakreslí? alebo nato?í?, ale tvorbou je aj to, ako formuluje? vety, ako krá?a?, ako sa pozerá?. Skrátka, toto v?etko vykres?uje obraz Tvojej osobnosti a Tvojho poh?adu na svet. Z tohto dôvodu na konkurenciu neverím.

005

Sú Puding Pani Elvisovej a Rytmus konkurenciou? Pre m?a nie. Ka?dý to robí inak a ka?dý má svoje publikum, hoci obidvaja robia hudbu. Rovnako to vnímam u nás. Sú spolo?nosti aj freelanceri, ktorí sa rovnako ako my ?ivia videami, ale ka?dý z nás to robí inak a za iných podmienok. Tak ako si ja vyberám zna?ku auta, ktoré si kúpim, kaviare?, ktorú nav?tívim alebo hudbu, akú po?úvam na základe nejakých preferencií, tak isto si nás nájdu klienti, ktorí s nami z nejakých dôvodov robi? chcú.

Ja sa o klientov s nikým nebijem a tendrom sa sna?ím vyhýba?. Bu? s nami klient robi? chce, ná? spôsob práce sa mu pá?i a sme pre?ho partnerom na spoluprácu alebo nie. Je to jednoduché. Je to o dôvere. Cukru je tvorivá skupina, ktorú tvorí partia ?udí, ktorí majú nejaký názor na svet a verejne to prezentujú. Sme kreatívne ?túdio, ktoré sa ?a?iskovo venuje tvorbe videí a tú zastre?ujeme komplexne. Od nastavenia kreatívneho konceptu, cez samotnú výrobu, produkcia a postprodukciu v rôznych formách a ?ánroch – a to v?etko zabezpe?ujeme in house. Okrem videí sa ako ?túdio venujeme aj doplnkovým slu?bám – grafický dizajn, weby, ideamaking.

 

Ka?dé ?túdio  má jeden prelomový job, ktorý ho posunul o hodný kus cesty vpred.  Ktorý to bol u vás v Cukru?

Rozumiem tejto otázke, ale neviem, ?i je projekt, ktorý nás nejakým spôsobom zásadne posunul vpred. Z „karmického“ h?adiska v?ak bol ur?ite zaujímavou skúsenos?ou projekt kreatívy volebnej kampane „prvého hipsterského primátora“ na Slovensku – Petra Bro?ku. To bol z viacerých uhlov poh?adu ná? najúspe?nej?í doteraj?í projekt.

 

 

?o si vy?aduje vies? takéto ?túdio? Ono to znie  lákavo a prí?a?livo, ale v skuto?nosti tam musí by? hromada mana?érskej a administratívnej práce, alebo sa mýlim? Ako ?asto sa e?te dostane? k tej vyslovene kreatívnej práci?

Cukru vediem výkonne aj kreatívne. Je to náro?né. Musím multitaskova?, prepína? medzi rôznymi úlohami a by? zna?ne flexibilná. Starám sa o chod firmy, dohadujem k?ú?ové spolupráce a podmienky, starám sa o imid? zna?ky, firemnú kultúru a kreujem krátkodobé i dlhodobé ciele firmy. Kedysi som si videá robila komplet sama – vymyslela, nato?ila, postrihala. V?etky tieto zru?nosti mám.

Dnes som viac mana?ér, re?isér, ideamaker, supervízor, kreatívny líder. Som ?lovek, ktorý nastaví koncept projektov, strá?i jeho priebeh a výtvarné spracovanie. Hoci je aktuálne u m?a k?ú?ovou prácou komunikácia s ?u?mi, ?o je na prvý poh?ad dos? nekreatívna práca, tak zdanie klame. Je to e?te kreatívnej?ia ?innos? a maximálne nepredvídate?ná! Baví ma rie?i? situácie, promptne reagova? na vývoj diskusie alebo projektu a podobne. Neustále sa to mení, v?aka ?omu nemám ?as kreatívne ustrnú?.

 

002

 

Isto si spomenie? na nejaký projekt, z ktorého si sa brutálne ve?a nau?ila. ?i u? v dobrom alebo v zlom, získala si z toho cenné skúsenosti.

Neprehá?am, ak poviem, ?e naozaj na ka?dom jednom projekte sa ve?a nau?ím. A v?dy nie?o iné. Vie?, ono je to tak, ?e kto h?adá, ten nájde. U?ím sa stále viac o samotnom médiu, o vedení tímu, o rie?ení krízových situácií, ale aj o sebe samej.

Ako vyzerá be?ný de? v Cukru?

Znie to mo?no príli? poeticky, ale v Cukru de? za?ína vô?ou kávy. Ja osobne som nad?enec tzv. tretej vlny kávy a do firmy nám pravidelne chodí ?erstvo pra?ená káva zo slovenských pra?iarní. Pripravujeme si ju na rôzne spôsoby. De? pokra?uje men?ími poradami alebo vä??ou celotímovou, rozdelením úloh, aktualizáciou prebiehajúcich projektov. A potom sa pracuje, priebe?ne konzultuje a tak ?alej. Môj de? je vä??inou popretínaný viacerými stretnutiami alebo nakrúcaniam.

 

Chcela by si e?te nie?o doda??

Asi iba za?ela? pekný de?. Taký pekný #akozcukru.

Pridať komentár