Michael Petrus: Dělám co mě baví. Neznamená to ale, že jsem docílil svého snu a nemám kam se dál posouvat.

Michael Petrus: Dělám co mě baví. Neznamená to ale, že jsem docílil svého snu a nemám kam se dál posouvat.

Michael Petrus patrí ku malej skupinke ?udí, ktorí sa ?ivia komiksovým kreslením. Ka?dého z vás ur?ite napadne, ako je to mo?né, ve? predsa ani ?esko a ur?ite ani Slovensko nie sú zvlá?? komiksové ?táty. Ako to v skuto?nosti je sa dozviete v tomto rozhovore.

 

fdztl

 

Michael, skús sa nám v krátkosti  predstavi?, daj nejaký ve?mi diétny ?ivotopis.

Osmým rokem se ?ivým jako freelancer, ilustrátor a komiksový kreslí?. Tvo?ím obálky knih, dále ilustrace a komiksy pro propaga?ní, vzd?lávací, ale i zábavní ú?ely. S reklamními agenturami jsem dlouhodob? spolupracoval jako kreslí? storyboard?. P?ed dv?ma lety jsem zalo?il studio profiKOMIKS, kde p?sobím jako kreativní ?editel a mentoruji na?e mladé ilustrátory. Poradenství ale d?lám i pro lidi, kte?í se cht?jí rozvíjet v jakékoli oblasti vizuáln?-kreativního oboru. Ob?as vedu workshopy nebo p?edná?ím.

 

IMG_20150609_093032

 

Vieme o tebe, ?e si túto profesiu ne?tudoval, tak?e ako si sa k tomu dostal?

Jeden kolega mi zhruba v prvním ro?níku na vysoké ?kole ?ekl, ?e sehnal n?jakou práci s kreslením na internetu. Za peníze! Tenkrát mi to p?i?lo jako sci-fi. Ale ono to fungovalo. Poradil mi googlit inzeráty pro ilustrátory. Tam to v?echno za?alo.

 

10953932_491688877645945_7304874764777949496_o

 

Robí? to u? nieko?ko rokov, no  popravde sa mi nechce veri?, ?e kreslením komiksov sa dá zarobi? na plnohodnotný ?ivot. Alebo sa mýlim?

Díky bohu se mýlí?. ?ekl bych, ?e jsem m?l ?t?stí. Myslím, ?e v?t?ina lidí z ?eské republiky, kte?í by se cht?li komiks?m v?novat více ne? mohou, zkrátka tuhle p?íle?itost nedostali. Díky googlu jsem pod klí?ovými slovy s tvorbou komiksu vyskakoval na prvním odkazu, tak?e kdy? n?kdo hledal komiksového tv?rce, byl jsem vid?t. Navíc jsem m?l u ruky Viktora ?auera, který mi psal scéná?e, co? byla velká výhoda, kdy? klient nemohl texty zpracovat. K tomu jsem m?l dlouhodobou práci na tvorb? komiks? pro ?asopis ABC. Dohromady jsem si dob?e vyd?lal a kreslil jsem jen komiksy. Dnes u? to ale skute?n? nejsou jen komiksy. Na druhou stranu jsem zase rozjel studio profiKOMIKS, které se z velké ?ásti stejným oborem zabývá, jsem zainteresován v multimediálním komiksovém startupu a p?ipravuji vydání komiksového románu. Tak?e se to kolem komiksu to?í po?ád.

DaveGrohl_ENG Gilmour_rock

 

Aké boli tvoje prvé zákazky? Ako si sa k nim dostal a ako dopadli?

Jak jsem nazna?il, dostal jsem se k nim p?es vyhledávání na Googlu. Dal?í p?icházely jako poptávky z mého webu. T?mi prvními byly p?edev?ím ilustrace do ?asopis? a novin. Zcela první byla ?ernobílá A5 ilustrace do ?asopisu Vozí?ká? o t?lesn? posti?ených, kte?í tancují v krojích a s vala?kami. Hned na za?átek to nebyl zrovna lehký úkol :)

 

IMG_20151011_144851

 

Teraz si u? niekde inde ako pred pár rokmi. Po?as tej doby si sa toho ur?ite ve?a nau?il. Pode? sa s nami o nejakú zásadnú skúsenos?, ktorá ?a ovplyvnila. ?i u? pozitívne alebo negatívne.

T?ch zku?eností a poznatk? jsou mraky. Vlastn? více ne? 8 let zku?eností. T??ko to shrnout, t??ko vybrat n?co zásadního. D?le?ité je nejspí? to, ?e nejlep?í práce je ta, která vás baví. Proto?e pak v?t?inu ?ivota nemusíte práci ?íkat práce.

 

Logicky predpokladám, ?e ke? sa venuje? komiksom, asi ich aj ve?a pre?íta?, je to tak?

Bude? se divit, ale není to tak. Rád si komiksy prohlí?ím. A? u? v krámu nebo na netu. Ob?as si n?co koupím a moje sbírka vlastn? není úpln? tak malá. Ob?as n?co nacpu do tabletu. Spí?e komiksy studuji z výtvarné stránky, z pohledu kompozice, vypráv?ní, panelování apod. To m? v sou?asné dob? zajímá nejvíc. Ale mám oblíbené tituly, které si v?dycky rád p?e?tu.

 

SecondChance

 

Ako vníma? ilustrátorskú scénu okolo seba? Deje sa tu toho ve?a? Je tu dos? kvalitných ilustrátorov? Vedia takú prácu ?udia oceni??

Ne?ekl bych, ?e u nás je ilustrátor? hodn?. Hodn? lidí ilustrátory chce být. Ale v?t?ina musí ujít je?t? hodn? dlouhou cestu ne? se tam dostanou, n?kte?í nevydr?í a nedostanou se tam asi nikdy. Myslím, ?e ten obor je v na?ich kon?inách docela mladý a chce to ?as ne? se objeví n?jaká po?etn?j?í generace ilustrátor?. Je tu spousta zajímavých lidí. Ka?dý je vhodný na n?co jiného, málokdo je univerzální. To ale není ?patn?. Obecn? bych ?ekl, ?e kvalitních ilustrátor? je stále opravdu málo. Na druhou stranu, ná? trh je také docela malý.

ValkaSMloky4

 

Tro?ku sa pozrieme aj na tvoj hardvér, ?o v?etko pri svojej práci vyu?íva??

Tak ur?it? silný po?íta?. Silný procesor, silná grafika, SSD disk a 16 GB RAM, aby to utáhlo i velké tiskové PSD soubory p?i kolorování. Mám dva monitory, Eizo a potom druhý podp?rný monitor. Na kreslení pou?ívám tablet od Wacomu, Cintiq 13HD, i kdy? spadeno mám na 27WHD. Za zmínku stojí je?t? raritní A3 skener od Musteku, který ov?em v poslední dob? pou?ívám mén? ?asto, proto?e se více v?nuji digitální tvorb? ne? té tradi?ní.

 

IMG_20151122_140948

 

Robí? to, ?o ?a v ?ivote baví. ?ije? ?ivot svojich snov alebo sa to aj napriek tomu do ve?kej miery podobá klasickému jobu, akurát ?e si to mô?e? prispôsobi??

D?lám co m? baví. Neznamená to, ?e jsem docílil svého snu a nemám kam se dál posouvat. Mám hrozn? moc nápad?, rozjetých projekt? a cíl?, za kterými se posouvat. A to je ono. Je to ta cesta v oblasti práce, která je zábavná. A co se tý?e toho p?izp?sobení. ?ivot freelancera mi nadmíru vyhovuje. Nehodlám to m?nit.

 

Aký je tvoj be?ný pracovný de?? Predpokladám, ?e sedí? pri tablete  viac, ne? je zdraviu prospe?né pre tvoj chrbát. Úprimne, je to tak?

V sou?asné dob?, kdy jsem kreativní ?editel ve vlastní firm?, to není jen sezení u tabletu, ale také u e-mailu a projektového softwaru :) Chodím taky sem tam na sch?zky a vídám se s na?imi ilustrátory. Ale má? pravdu, ?e u po?íta?e ?asto prosedím v?t?inu dne.

Mám vlastn? ty b??né pracovní dny dva. Jeden je den kreativního ?editele a druhý ilustrátorský. Ráno se sna?ím vstávat do 8:00. Projedu si novinky na webech nebo RSS, co odbírám, pak je t?eba vy?ídit nahromad?né e-maily. Následná práce u? je pak rozdílná podle pot?eby. Pokud mám n?jakou rozd?lanou vlastní práci na obálce nového knihy nebo koloringu komiks?, za?ínám pracovat na ni. Odpoledne to pak m??e být hodina sportu, která rozd?lí kresebné odpoledne. Ov?em tohle u? se poslední dobou moc ned?je. V sou?asné dob? jsem p?íli? zatí?en mnoha projekty a v tvorb? mám, snad jen do?asn?, trochu útlum. Pokud mám den kreativního ?editele, tak potom v?t?inou následuje n?jaký denní report s kolegou ze studia, ?e?ení rozjetých zakázek, vymý?lení kreativních ?e?ení nových zadání, samotné zadávání na?im ilustrátor?m, kontrolování a feedbacky rozkreslených zakázek apod. To je opravdu hodn? ve zkratce.

SoF_p3_ENG

 

?omu sa e?te venuje? mimo ilustrácií a komiksov?

Pokud t? zajímá oblast práce, tak mám rozjeto n?kolik projekt? týkající se kreativních oblastí. Mimo jiné radím lidem jak vstoupit jako freelancer do vizuáln?-kreativního oboru, pozd?ji jak rozvíjet svoji kariéru, konzultuji jejich problémy apod. Za?ínám také psát blog o freelancingu a podnikání v na?em oboru. Ob?as vedu workshopy nebo p?edná?ím o práci ilustrátora ?kolám. Ale mo?ná se ptá? na volný ?as. ?as, který nev?nuji p?ítelkyni nebo kamarád?m, v?t?inou se?ere ?tení / sebevzd?lávání, filmy, koncerty apod. Zárove? v sou?asné dob? ?e?ím sv?j návrat ke sportu. Hrával jsem squash, chodil do posilovny a dokonce jsem jednu dobu i b?hal :D

barbar_2

Keby si mal odporu?i? mladým kreatívcom jednu vec, ?o by to bolo?

Zále?í na tom kam se cht?jí tito lidé posunout. Pokud se cht?jí kreativním oborem ?ivit, tak bych doporu?il ?trénujte, trénujte, trénujte, dejte o sob? dob?e v?d?t a pak zase trénujte.?

Foto: Dana Urbina

 

Pridať komentár