Michal Slovák: Keď vyzerá, že nepracujem, vtedy zvyknem pracovať najviac.

Michal Slovák: Keď vyzerá, že nepracujem, vtedy zvyknem pracovať najviac.

Michal Slovák je ve?mi ?ikovný a in?piratívny ?lovek. Je spolumajite?om produktu Jabl?nô a tie? autorom jeho celkovej identity. Rád bloguje o steakoch a k nim pije najrad?ej práve svoje Jabl?nô. Okrem toho má (rád) dobré nápady. :)


zlate_zrnko_packaging

 

Ahoj Michal, ako si sa k dizajnu vlastne dostal?

V období po?as vysokej ?koly. Grafický dizajn v?ak nebol ?tudijný predmet, ale len moja vo?no?asová zá?uba, ktorá a? neskôr prerástla do profesie. Fascinovalo ma to. Zo za?iatku som pomáhal s grafikou známym, ?o bola dobrá ?kola a neskôr na to pri?li u? aj klienti. A stále to rástlo a tak mi to ostalo dodnes.

?omu sa venuje? najrad?ej a naj?astej?ie?

V poslednej dobe je to najmä obalový dizajn. Týmto smerom som sa prirodzene vyprofiloval a aj ma najviac baví. Je to krásny pocit ke? to ?o vytvoríte je reálne a mô?ete to aj dr?a? v rukách. Takisto sa venujem aj tvorbe logotypov a firemných identít. Ale tak ako vä??ina dizajnérov rie?im ob?as aj zaujímavé webstránky, alebo aplikácie.

 

lyra_absolut

jablcno_sajder

jablcno_niealko

 

Kedy pri?lo rozhodnutie zalo?i? si grafické ?túdio? Aké boli tvoje za?iatky?

U? po?as ?koly som sa za?al venova? grafike, ale bolo to v oblasti reklamy a marketingu. ?i?e plagáty, billboardy a kampane. Videl som v?ak, ?e u? d?om skon?enia kampane je dizajn ako keby starý, nahrádza ho nový a aj to, ?o sa vytvorilo nemá trvácnej?iu hodnotu. Mal som chu? tvori? dizajn, ktorý pre?ije, nie?o s pridanou hodnotou. Preto ma to prirodzene pred 3 rokmi priviedlo od reklamnej agentúry a? ku grafickému ?túdiu.

 

Aký je pod?a teba ideálny klient?

Je taký jeden citát ?e priate?stvo zalo?ené na obchode je ove?a lep?ie, ako obchod zalo?ený na priate?stve. A pre m?a je najlep?ie ke? sa v?aka spolo?nému biznisu z klienta stane aj kamarát. Takých si cením najviac, sved?í to o vzájomnej spokojnosti a vtedy vieme aj vytvori? najlep?ie veci. Za v?etkých spomeniem napríklad Karola Stýbla z ?okolád LYRA. Za tou zna?kou stoja super ?udia s ktorými sa výborne spolupracuje.

 

erial_responsive_showcase

erial_architects_branding

 

Na ?o si zatia? vo svojej kariére najviac hrdý?

Nebude to asi ni? konkrétne ?o som vytvoril a nesna?il som sa ani zbiera? ocenenia, ale v profesii sú skôr najdôle?itej?í spokojní klienti, ktorí sa k vám vracajú. Na to som hrdý, ?e pár takých mám.

 

 

Robil si kompletnú identitu pre Jablcnô. Ako sa ti pracovalo na tejto zákazke? Ako vznikal výsledný dizajn?

Za zna?kou Jabl?nô stojím aj ako spolumajite?, ale tvori? sám pre seba bolo náro?nej?ie ne? pre klientov. Na identite a produkte sme pracovali vo firme pár tý?d?ov a stále sme mali potrebu nie?o vylep?ova? a meni?. Na??astie, bolo potrebné u? uvies? sajder na trh, inak by sme mo?no robili na nej dodnes.

 

V?aka Jabl?nu som sa v?ak dostal k obalovému dizajnu. Mal som tak reálnu skúsenos? s tým, ?o v?etko stojí za tým, ne? príde produkt na trh a aké v?etky obmedzenia a procesy to má. Napriek v?etkému som si to zamiloval. Táto skúsenos? mi ale dala aj reálnu výhodu oproti ostatným a teraz, ke? sa podie?am na tvorbe iných produktov, pozerám sa na to z poh?adu ako keby som tvoril sám pre seba. Pomáha mi to tak vytvori? lep?í, funk?nej?í dizajn.

 

resort_boheme_branding

biosphere_cacao

 

 

Aké vlastnosti sú pod?a teba najdôle?itej?ie pre kvalitného dizajnéra?

Vytrvalos? a vkus. Ve?a dobrých výtvorov nevznikne preto, ?e dizajnéri sú grafickí kúzelníci, alebo výnimo?ne talentovaní a u? vôbec nie kvôli výbornej znalosti napríklad Photoshopu, ale preto, ?e sa neuspokoja na prvý ani na druhý raz. Ke? tvorím napríklad logo, vyskú?am aj 40 verzií, kombinácií a ke? nie som stále spokojný, neuspokojím sa, dokým to nie je pod?a mojich predstáv. A hlavne potom viem s k?udom ve?er zaspa?.

?o ?a v ?ivote najviac in?piruje??

Sú to práve veci, ?o s dizajnom na prvý poh?ad nemajú ni? spolo?né. Je to ?ivot okolo, ?udia. Vystúpi? trocha z komfortnej zóny a nestretáva? sa len s ?u?mi ktorí majú rovnaké zá?uby, alebo názory na ?ivot. Ke? vyzerá, ?e nepracujem, vtedy zvyknem pracova? najviac, lebo ?erpám in?piráciu. Aby som to k nie?omu prirovnal, ak chcem vytvori? nový dizajn pre sajder, neh?adám in?piráciu v tom istom segmente, ale niekde úplne inde, kde mám mo?nos? prís? na nie?o nové a neokukané. Nemyslím si toti?, ?e skuto?ná in?pirácia je kopírovanie.

Pozrite si aj Michalov web a Dribbble.

lyra_gianduja

lyra_branding

lyra_beantobar

dobre

carewell

 

Pridať komentár