Miloš Belanec: Zo strednej ma vyhodili nejakou ,,náhodou“

Miloš Belanec: Zo strednej ma vyhodili nejakou ,,náhodou“

Milo? Belanec má 23 rokov a pochádza z malej dedinky Kote?ová, ktorá sa nachádza medzi Byt?ou a ?ilinou. Pracuje v umeleckej oblasti po?íta?ovej tvorby ako 3D/CGI concept artist na aktuálnych projektoch vo filmovom a hernom priemysle. U? viac ne? dva roky ?ije v Bratislave so svojou priate?kou. Okrem toho, ?e nám porozpráva, ?o v?etko predchádzalo jeho sú?asným aktivitám, podrobne vysvetlí aj celý proces jeho 3D tvorby na jednom zo svojich projektov.

Zdroj: Milo? Belanec
Zdroj: Milo? Belanec, Paper boat

Kedy si sa dostal prvýkrát do kontaktu s tým, ?o robí? v sú?asnosti?

Môj prvý kontakt s 3D grafikou ako takou bol pribli?ne v roku 2009, mal som vtedy 15 rokov a zaobstarali sme si prvý po?íta?. Ke??e sme nemali internet, bolo to dos? o skú?aní a ako samouk fungujem v programoch  dodnes. Moje zru?nosti s technikou boli vtedy nulové, o po?íta? sa nám staral jeden chlapík. Ke? videl, ?e sa sna?ím o nie?o v Sketchupe, doniesol mi 3Ds max. Po prvom spustení to bol pre m?a chaos, ale dal som si zhruba 3-4 hodiny denne a skú?al som, ?o to doká?e. ?asom, ke? u? bol internet, skú?al som aj rôzne tutoriály, ale nemal som ve?mi nervy na sledovanie 15 minútového videa, kde vo finále ide o 2 kliky v programe.

?asto sa stretávam s tým, ?e ma ?udia poprosia o rôzne rady pri postupoch. Tie tipy sú ?asto ve?mi jednoduché a ja rád poradím, no niekedy je lep?ie raz ukáza? ne? sa rozpisova?. Práve to ma doviedlo k osobnému projektu krátkych tutoriálov bez zbyto?ných obkecov. Budú obsahova? rôzne tipy a triky ku programom, v ktorých pracujem u? pár rokov. Tento projekt chcem ?oskoro zverejni?, musím len dotiahnu? nejaké veci týkajúce sa vizuálu a prezentácie. V?etky informácie budú dostupné na mojich sociálnych sie?ach.

Zdroj: Milo? Belanec, Triumph Jet Bike

K umeniu ?a to ?ahalo odmali?ka?

Áno a ve?ký priestor mi dávala mama, ktorá je u?ite?ka v materskej ?kole, tak?e som odjak?iva dostával podnety ku kreativite. Ve?mi rád som kreslil a vytváral reálne modely (papier, plast). To som o?akával aj od strednej, samozrejme, aspo? trochu profesionálnej?ie. Vybral som si Súkromnú strednú umeleckú ?kolu v ?iline s odborom priemyselný dizajn.

Zdroj: Milo? Belanec, CHILDHOOD
Zdroj: Milo? Belanec, Daily studies of objects and materials

Ako si sk?bil svoj záujem o 3D modelovanie so ?kolou?

No, ako ?tudent som nikdy nepatril medzi top ?iakov, v podstate som preliezal ro?níkmi. V tre?om ro?níku sa ve?a vecí v súkromí/rodine skomplikovalo a osobnú zru?nos? som za?al vníma? na inej úrovni ako známky. Za?al som si uvedomova?, ?e vyu?ované programy a veci, ktoré sa reálne v ?kole robia, nemajú so skuto?nou praxou ni? spolo?né. Pre?o by som tomu mal venova? ?as?!

Nechcem robi? zlú recenziu na ?kolu, v ktorej som ?tudoval, len som si ?asom uvedomil, ?e moja cesta je iná ne? tá, ktorou ma viedla stredná ?kola. Aktuálne je to dobrá a pomerne zmodernizovaná ?kola, kde majú v sú?asnosti ?tudenti viac mo?ností ako sme mali my v za?iatkoch, ke??e sme boli prvý oficiálny ro?ník. No a dopadlo to tak, ?e ma na konci tretiaku nejakou „náhodou“ vyhodili :D

Pokra?oval som v Tren?íne na umeleckej, kde som si ve?mi rozumel s garantom odboru priemyselný dizajn – Petrom G. Práve on mi dal obrovský priestor na osobný rozvoj, ?o bolo pre m?a ve?mi podstatné, ke??e v tejto dobe pri?li prvé projekty.

Strávil som tu posledné dva roky ?túdia, ktoré boli v mojom pracovnom aj súkromnom ?ivote k?ú?ové. Vz?ah, prvé projekty do zahrani?ia a nové kontakty. Vtedy som si uvedomil, ?e umelecká ?kola mi nedá dokopy ni? iné okrem mno?stva vo?ného ?asu. To, ako ho vyu?ijem, bolo iba na mne. Povedzme si na rovinu, na Slovensku nie je priemysel stavaný na vyu?itie ?udí, akých ch?lia umelecké ?koly. A ?tudent s priemernými znalos?ami a zru?nos?ami sa nemá ?ancu dosta? k poriadnemu projektu. V praxi sa vy?aduje iná kvalita a iné tempo, aké v ?kole nieje ani z?aleka. Samozrejme, pí?em o strednej z môjho poh?adu. O vysokej sa vyjadrova? nebudem, ke??e som ju nikdy neabsolvoval.

Zdroj: Milo? Belanec, Old hangar

Má? aj iné osobné projekty okrem tých, ktoré vidíme v tvojom profile na ArtStation?

Okrem toho, ?e fungujem ako freelancer pre zahrani?né ?túdia, máme s dvomi kamarátmi aj malé grafické ?túdio DeepMind s primárnym zameraním na digitálne 2D/3D umenie a tvorbu webov. Nejaký ?as to bol osobný projekt s viacerými ?u?mi, ale po ?ase sme to uzavreli na nás troch a spravili z toho firmu. Patrik je web master a Ras?o, ktorého som spoznal na prvej strednej je digital artist. S firmou to máme momentálne dos? otvorené a pracujeme viac osobitne, ob?as spolu na zahrani?ných aj lokálnych veciach. Tak?e nefungujeme ?tandardne v kancloch a nemáme ani zamestnancov.

Pri tvojej práci je ur?ite nesmierne dôle?itá technika. ?o je pre teba k?ú?ové, pri výbere po?íta?a?

Po?íta?e si nevyberám, ale sám skladám. K?ú?ové sú samozrejme komponenty, ktoré najviac za?a?ujem (CPU,GPU a kapacita RAM). Pri buildoch ?asto siaham po aktuálnych highendoch. Ve?mi rád ich testujem. Ak mi vyhovujú, nechávam si ich, inak ich posúvam ?alej. Takouto formou si viem po?as roka zostavi? pre m?a dokonalý workstation, ale aj zlo?i? po?íta?e na zákazku pod?a po?iadaviek. Aktuálna zostava pozostáva z jedného  dual-xeon serveru s GT1080ti, 128GBram DDR4 ECC a troch pridaných render nodov. Pre tých, ?o sa v tom orientujú: render výkon je teraz  zhruba 7000 Cinebench, ?akám ale na novú i9 od intelu :).

Zdroj: Milo? Belanec

Rozbor osobného projektu – The Last train ride

Pri osobných projektoch, narozdiel od komer?ných, postupujem viac-menej spontánne a mám ich rozrobených nieko?ko naraz. Sú to rôzne ?túdie, koncepty, série modelov a materiálov. The Last train ride vznikol pri cestovaní za rodinou, ke? som v ?ilinskom depe uvidel odstavenú lokomotívu T669, masívny stroj, pri ktorom som si hne? predstavil turbínu. Nápad som si zapísal do telefónu a po príchode spä? do Bratislavy nahodil hrubý tvar, ktorý býva vä??inou bez textúr a akýchko?vek detailov. Po pár nahodených útvaroch sa mi pozdávali proporcie spojené dlhým telom stroja s pridaným valcovým tvarom – turbínou.

Zdroj: Milo? Belanec, The Last train ride

Mal som teda základ, z ktorého ale bolo treba vytvori? presný stroj. Na to poslú?ili internetové referencie a blueprinty. Po modelácii som u? mal hotový stroj, ktorému som doplnil turbínu. Stále to ale malo taký ?istý sici-fi nádych, a? taký cyberpunk, ?o je síce zaujímavý ?týl, ale nehodil sa mi zrovna pre tento druh modelu. Cyberpunk je ?isté sci-fi bez zbyto?ných trubiek, hadíc, káblov, s hypermodernými materiálmi a ?truktúrami… Za?al som dorába? rôzne logické/nelogické sania, chladenia, elektromagnety, výrazné nity, aké boli ?asto vidie? na technike v medzivojnovom a povojnovom období. Ten správny „postapo look“ to nakoniec dostalo pomocou textúr, ?ím som jemne ?týlovo nadviazal na star?í koncept Old hangar, ktorý ma dostal do povedomia ?túdií a rôznych zna?iek softov z oblasti CGI. Mal som teda vytvorený koncept vlaku jazdiaceho na elektromagnetický pohon, ktorý sprevádzala motorová turbína s odvodom tepla a energie, akú mô?me vidie? aj u lietadiel Harrier.

Prostredie a kulisy

Po vyhotovení modelu pri?li na rad vagóny. Tie neboli príli? podstatné, preto?e mali slú?i? iba ako kulisa. Podstatné bolo zasadenie modelu do prostredia. Tak som za?al uva?ova?, ?o s na?atým projektom. Mám rád Prahu, tak?e pou?ijem odhalené kon?trukcie, aké je mo?né vidie? práve na pra?skej vlakovej stanici. Zámerom v?ak nebolo zduplikova? ju, iba sa ?ou in?pirova?. Stále som v?ak nevedel, ?i z toho spravím staré depo, stanicu, alebo ?o vlastne…

 Zdroj: Milo? Belanec, The Last train ride

Zobral som teda zrkadlovku a vybehol foti? ?túdie. Tie zah??ali rôzne objekty na vlakovej stanici: zni?ené materiály, tvary, staré sú?asti ?eleznice, rastliny at?. Po prvých referen?ných materiáloch pri?lo na rad budovanie environmentu s rovnakým postupom: od základných tvarov a? po detaily. Tento proces asi netreba príli? ?pecifikova?, celé je to zaznamenané v krátkom gifku.

Zdroj: Milo? Belanec, The Last train ride

Po?as dokon?ovania environmentu v?dy postrehnem nedostatky na primárnom koncepte, je to be?ná vec. Preto?e, ke? sa tvorí stroj, má ur?ité detaily, ktoré ho robia tým, ?ím je. Po zasadení do scény vznikne kontrast, preto?e scéna máva ?asto viac detailov, ktoré vznikajú chaosom v modeloch rastlín, vo?ne pohodených objektov, a samotným priestorom. A práve vtedy treba nájs? rovnováhu model vs. environment.

Nasvietenie

Lighting  je samostatná etapa – u m?a predposledná v produk?nej fáze. V tejto etape dostane scéna „emóciu“. Bude to cez de?? Ráno? Ve?er? V noci? Tomuto predchádzajú desiatky rendrov, preto?e zlým nasvietením, nielen?e scéna stratí na finálnom dojme, ale ?asto sa stratia aj detaily, ktoré som tak dlho budoval.

Posledná produk?ná etapa, ke? mám hotové nasvietenie, je doladenie materiálov, jemná korekcia objektov, posledné nastavenia kamery a pú??am render… Pri tejto práci trval render cca 6 hodín a zobral 160GB ram kvôli detailom na displacement.

Zdroj: Milo? Belanec, The Last train ride

Posledný proces asi ve?a ?udí pozná pod pojmom postprodukcia. Osobne stále pracujem vo photoshope, ale máme tu napríklad aj Nuke, ktorý je perfektne stavaný na tieto veci. V postprodukcii sa robia najrôznej?ie korekcie, detaily, para, svetelné anomálie, aberácie, a to najpodstatnej?ie – finálny coloring.

S tým mám ?asto problém, preto?e rád experimentujem, a preto má jeden render bezmála aj 30 coloringových výstupov. Nakoniec som vybral jeden výsledný. Chcel som zachova? vizuálny ?týl predchádzajúceho projektu a nevylu?ujem, ?e celé portfólio bude v priebehu nieko?kých rokov vedené v podobnom ?týle. Teda aspo? zatia? to tak vidím, preto?e nie podpis v rohu ale vizuál má by? pe?iatkou autora.

Textúry

Som rád, ?e viac ako 95% projektu tvoria textúry, ktoré som nadobudol po?as fotenia ?túdií. Pokia? niekto z vás pracuje v akomko?vek 3D aj 2D programe, tieto textúry je mo?né zdarma stiahnu?. Nedostupné textúry som si vyrobil z iných, prípadne pou?il stránku textures.com, kde majú slu?ný výber.

Zdroj: Milo? Belanec

 

 

Veríme, ?e tento poh?ad do zákulisia 3D tvorby maldého umelca vám otvoril o?i a zárove? in?piroval. Musíme poveda?, ?e je to nesmierne náro?ná, no fascinujúca práca a sme radi, ?e sa na na?om malom Slovensku „rodia“ takýto ?ikovní ?udia, akým Milo? bezpochyby je.

 

 

Pridať komentár