Najlepšie co-workingy na Slovensku: Stredné Slovensko

Najlepšie co-workingy na Slovensku: Stredné Slovensko

Priestory, kde mô?ete len tak prís? a za?a? pracova?, sú medzi nami u? nejaký ten rok. Aj ke? trend co-workingov pri?iel na Slovensko o ?osi neskôr ako do iných západných krajín, musíme poveda?, ?e za tých pár rokov ich tu vyrástlo naozaj dos?. Kto objavil ?aro tohto kreatívneho priestoru len nedávno, ur?ite mu padne vhod ná? nový seriál, kde postupne odprezentujeme tie najlep?ie.

Ked?e chceme by? féroví, seriál sme rozdelili na 3 diely, aby ?iadna ?as? Slovenska neostala zabudnutá. Dnes spolo?ne zavítame na Stredné Slovensko.

oblok. (Banská Bystrica)

Oblok je kreatívne a príjemné miesto pre tvoju prácu v centre Banskej Bystrice. Je to relatívne ?erstvý prírastok do co-workingovej rodiny, ktorý je medzi nami necelý rok a mali sme tu ?es? si jeho ve?mi príjemnú atmosféru vyskú?a? na vlastnej ko?i. Ve?ké pozitívum pre nás bolo, ?e je tu stále ve?mi priate?ská a? rodinná atmosféra, v ktorej bude ka?dá práca zábavou. Okrem toho ?a tu ?aká výborná výberová kávi?ka, ktorú si ur?ite zamiluje?. Ak sa práve nachádza? alebo plánuje? výlet do Banskej Bystrice, ur?ite sa zastav a otvor oblok!

Cena za mesiac:  90 ? | Cena na de?: 8 ?

oblok1Zdroj: Oblok
oblok 2Zdroj: Oblok
oblok3Zdroj: Oblok
oblok4Zdroj: Oblok

 

Luft coworking (Banská ?tiavnica)

Luft spája v?etko, ?o máme radi. Útulné pracovné prostredie zdie?anej kancelárie, kde sa cíti? ako doma. Uprostred historického centra Banskej ?tiavnice plného prastarých zákutí, priate?ských podnikov a ?udí, ktorí in?pirujú. ?udia ?a in?pirujú aj priamo v coworkingu, ktorí ti mô?u pomôc? nakopnú? tvoj biznis.

Cena za mesiac: 90 ? | 10 hodín/mesiac: 10 ? | 50 hodín/mesiac: 45 ? 

luft-7_resizeZdroj: Luft coworking
Zdroj: Luft coworking

luft3Za?iatky Luf?ákov | Zdroj: Luft coworking

 

Banka (?ilina)

Po dvoch útulných a komornej?ích co-workingových priestoroch sa dostávame do Banky. Tento priestor vznikol v spolupráci VTP ?ilina s Milanom Dubcom, investorom a internetovým podnikate?om – zakladate?om Azet.sk. Spolo?ne vytvorili koncept kreatívneho priestoru pre moderné podnikanie, ktoré okrem coworkingu ukrýva aj nieko?ko kancelárií, konferen?ných a zasadacích miestností a kaviare?. Tie majú slú?i? budúcim i sú?asným podnikate?om, mladým ?u?om h?adajúcim priestor na rozvoj svojich nápadov ?i ?tudentom, ktorí sa chcú vzdeláva? v oblasti podnikania. Hmm, tí to berú naozaj vá?ne ;) Ak si na tom podobne, ur?ite zavítaj aj do ?iliny…

Cena za mesiac (co-working): od 79 ? 

banka1Zdroj: Banka ?ilina
banka2Zdroj: Banka ?ilina
banka3Zdroj: Banka ?ilina

Cancel (Martin)

Z Banky sa presunieme len kúsok do ne?alekého Martina, kde sa nám naskytol ve?mi in?piratívny priestor v krásnej historickej budove Matice slovenskej (tzv. Be?u?kov dom), s dostatkom denného svetla a slne?ným balkónom s výh?adom na Martinské hole. Sta?í si vybra? stoli?ku (na výber je ?ierna, modrá a ?ervená), pripoji? sa na sie? a hurá do práce. Okrem toho získa? skvelé kontakty a mno?stvo u?ito?ných rád, ktorými sa v ?iadnom prípade ne?etrí.

Cena za mesiac:  90 ? | Cena na de?: 5 ?

cancel0Zdroj: Cancel
cancel2Zdroj: Cancel
cancel1Zdroj: Cancel

 

Nowork.sk (Námestovo)

Na?a posledná zastávka bude na Orave. Aj tu si co-working na?iel svoje miesto. Nowork.sk je komunita nezávisle pracujúcich ?udí, ktorí nezdie?ajú iba spolo?ný otvorený priestor, ale taktie? hodnoty, skúsenosti a nápady, ale vyu?ívajú synergický efekt, ktorý priná?a koncentrácia talentovaných ?udí na jednom mieste. Je to asi naj?erstvej?í prírastok do co-workingovej komunity na Slovensku, ked?e vznikol len tento rok. Ve?mi sa z toho te?íme…

Info o dostupnosti a cenníku: [email protected]

no1Zdroj: Nowork.sk
no2Zdroj: Nowork.sk
no3Zdroj: Nowork.sk

 

Tak a týmto by sme dne?ný zoznam uzatvorili. Nabudúce sa presunieme na Východné Slovensko. Ak medzitým objavíte priestor, o ktorom by sme mali vedie? alebo sme na? zabudli, dajte nám ur?ite vedie? :)

 

Zdroj, foto: oblok.sk, luft-coworing.sk, bankazilina.sk, cancel.sk

Pridať komentár