#SketcherLearning: Ovládni digitálny marketing, vďaka týmto kurzom za pár eur

#SketcherLearning: Ovládni digitálny marketing, vďaka týmto kurzom za pár eur

Digitálny marketing je v dne?nej dobe ?oraz viac ospevovaná „veli?ina“. Jeho silu pochopili aj tí najvä??í skeptici. Nie nadarmo mnohí tvrdia, ?e by sme dnes u? mali rozmý?la? „digital first“. Ak ste na tom podobne, dnes by sme vám radi ukázali nieko?ko skvelých online kurzov, v?aka ktorým posunie? svoj skill minimálne o level vy??ie.

Instagram, Facebook, Google. Pojmy, ktoré ak neovláda?, akoby si v „digitále“ ani neexistoval. Chce? to zmeni?? Prihlás sa do jedného z týchto kurzov, ktoré máme pre vás za naozaj skvelú cenu.

Akcia je opä? limitovaná, tak?e s prihlá?kou dlho neváhaj…

Napumpuj svoj Instagram!

Zdroj:Pexels

 

Získavanie followerov na Instagrame je ?oraz ?a??ie. Hlavne, ak nám ide o organický rast ná?ej fanú?ikovskej základne. Tento kurz ?a navedie na tú správnu cestu a uká?e ti, ako v?aka kvalitnému obsahu, zvý?i? kredibilitu vá?ho profilu a získa? dostato?ný po?et followerov, aby si bol zaujímavý pre komunitu. A to je len za?iatok…

 

Z?ava z 20 ? na 10 ?

 

30 tajomstiev copywritingu

Zdroj: Pexels

 

U? sa od tých najlep?ích. Nahliadni za oponu najúspe?nej?ích kampaní a in?piruj sa pri tvorbe tvojich textov, ?i sloganov. V?aka tomuto kurzu bude? schopný písa? pútavé titulky, ktoré ti pomô?u preda? svoje produkty alebo slu?by a e?te ove?a viac!

 

Z?ava z 20 ? na 10 ?

 

Facebook Page Masterclass

Zdroj: Pexels

 

Nau? sa spravova? svoju Facebook Page a preme? svojich fanú?ikov na klientov. Kurz ti uká?e nieko?ko úspe?ných stratégií ako dosta? svoju Facebook Page do vý?in, ako h?ada? svoju cie?ovú skupinu a ako správne propagova? svoje produkty a príspevky.

 

Z?ava zo 120 ? na 30 ?

 

Ako tvori? úspe?né digitálne marketingové kampane?

Zdroj: Pexels

Namie?aj svojmu produktu poctivý digitálny koktejl, v?aka ktorému sa o ?om dozvie ?o najviac ?udí. Twitter, Facebook, LinkedIn, ?i Google. Ak sa tieto média nau?í? pou?íva? efektívne, vy?a?í? z nich viac ako si myslí?. Chce to len premyslený plán a tento kurz ti uká?e, ako na to. 

 

Z?ava zo 75 ? na 18 ?

 

Google Analytics pre za?iato?níkov

Zdroj: Pexels

 

Google Analytics je naozaj silný nástroj, ktorý doká?e posunú? celý tvoj biznis vpred. Av?ak, zorientova? sa v to?kých „?íslach“ niekedy nemusí by? jednoduché. S týmto kurzom to zvládne? bez problémov. Okrem toho sa nau?í? stanovi? si ciele, ktoré budú merate?né a uvidí?, ?e aj na prvý poh?ad bezvýznamné ?ísla bude? milova?. Ide? do toho?

 

Z?ava z 95 ? na 23 ?

 

 

 

Veríme, ?e aj dne?ná dávka online kurzov vám pomô?e k tomu, aby ste pochopili ?aro online marketingu a nau?ili sa ho pou?íva? vo svoj prospech. ?oskoro sme tu opä?, tak nás sleduj aj na?alej!

 

 

 

Zdroj: udemy.com

 

Pridať komentár