Petra Žiačková: Keď maľujem, môžem premýšľať nad hocičím a nechať sa unášať fantáziou

Petra Žiačková: Keď maľujem, môžem premýšľať nad hocičím a nechať sa unášať fantáziou

Autorka nádherných malieb a ilustrácií – to je Petra ?ia?ková. Talentovaná freelancerka z Bratislavy svojím pôsobivým umeleckým „prejavom“ dodáva atmosféru mnohým miestam na Slovensku.

ac65c5_76b3d3a15d4c497cbb0381cb5f31ba92-mv2  Zdroj: Petra ?ia?ková

Ahoj Petra! Pre?o práve ma?ovanie?

Ahoj! Ma?ovanie asi preto lebo mô?em popri práci ml?a?.. nikto sa ma na ni? nepýta a ja nemusím vysvetlova?, ktorý pau?ál je najvýhodnej?í a núti? niekoho na viano?né z?avy. Ke? ma?ujem, cítim najpríjemnej?í pocit. Mô?em premý??a? nad hoci?ím a necha? sa uná?a? fantáziou. Nechávam po sebe kúsok zo m?a a robím tým rados? ?u?om.

ac65c5_a5438257ed454b29a6121d0107439bbb-mv2 Zdroj: Petra ?ia?ková

Aký je význam umeleckého vzdelania v tvojom ?ivote? A ako to bolo s neúspechom s V?VU?

Umelecké vzdelanie je pre m?a v kategórii ?nice to have?. Teda ur?ite pomô?e, ale ke? je ?lovek ?ikovný, zvládne to aj bez neho. Ob?as to mô?e by? aj výhoda, ob?as je to ve?ká nevýhoda. Je to ve?mi individuálne. A takisto nie je vzdelanie ako vzdelanie. Ja nie som stavaná na stresy zo skú?ok a prezentácie pred davom ?udí ? preto som z jednej dokonca aj odi?la. A aby som bola presná, ?neúspech? s V?VU skon?il tak, ?e som nepri?la na druhé kolo. Ako som krá?ala hore kopcom mi zrazu pri?lo prirodzenej?ie to oto?i? naspä?.

ac65c5_2a80fc2e42f142e8a2ad461dec5396e5 Zdroj: Petra ?ia?ková

Nemá? pocit, ?e ma?ovanie na papier/plátno/stenu stráca popularitu pri to?kých mo?nostiach tvorby v softwérových nástrojoch? ?o je pre teba lep?ie, autentickej?ie?

Nepovedala by som to tak, ?e stráca popularitu. Skôr mám pocit, ?e v?aka digitálnej dobe majú ?udia len viac mo?ností. A tým, ?e majú viac mo?ností, tak sa prirodzene rozdelia. Ka?dá tvorba má svojich fanú?ikov a aj svoje ?aro. Pre m?a práca na po?íta?i atraktívna nie je, nebaví ma, ubíja ma to. Aj ke? viem, ?e tvorba ?softwérového? umenia je v dne?nej dobe ve?mi populárna, ru?nej práce by som sa nevzdala.

ac65c5_00a6f3cb07c24e489ec93b08550c7361-mv2_d_3264_2448_s_4_2 Zdroj: Petra ?ia?ková
ac65c5_601f2567c18f40a29b6b3a74dbbfc932 Zdroj: Petra ?ia?ková

Spolupracovala si u? so zna?kami ako Heineken, Redbull alebo Becherovka. Ktorá z týchto firiem ?a vyzvala najzaujímavej?ím zadaním, a aké bolo?

Ur?ite Becherovka. Ve?mi sa mi pá?ila samotná my?lienka kampane. ?udia mali posiela? fotky, ktoré sme my ilustrátori prekreslovali. Takto mno?stvo ?udí dostalo svoj originálny portrét a ja som v?aka takej kope ilustrácií poriadne vycvi?ila.

Ktorej zo svojich vlastností v?a?í? za svoj úspech? 

Kamarátskos? a paradoxne aj naivita .

Aký bol najpamätnej?í moment tvojej doteraj?ej kariéry? Mo?no nejaký úspech, na ktorý si najviac hrdá?

Ke? som preliezla plot do prezidentského paláca a o pol hodinu na to sa SBS pohrávali s my?lienkou, ?e chcú vyma?ova? steny Kiskovej kancelárie :D (joke). Najpamätnej?í moment bol asi tento rok na svadbe môjho kamaráta, ktorému som darovala obraz jeho syna a man?elku som prvýkrát za ten de? rozplakala od ??astia. Mala som takú eufóriu z odovzdaného diela, akú som nikdy za moju ?umeleckú kariéru? neza?ila. Za samotný úspech pokladám aj to, ?e sa mô?em ?ivi? ma?ovaním.

ac65c5_69a8f626660b4e1482891bb68ed28785Zdroj: Petra ?ia?ková

Kreslí? po stenách. Ale nie tým „nezákonným a zlým“ spôsobom, ale skrá??uje? a dop??a? atmosféru mnohým miestam. Ktoré sú to a kde ich ?udia mô?u nájs??

Sú to rôzne kaviarne, bary, ale aj súkromné byty. Napríklad kaviare? Momo alebo klub Rados?. Ma?ovala som aj predaj?u dopravného podniku Bratislava a súkromnú ?kôlku v Tren?íne.

14692180_10202232788179159_2587659125363803175_o-1 Zdroj: Petra ?ia?ková

Ka?dá minca má dve strany – preto sa pýtam, ?o na svojej práci nemá? rada?

Paradoxne je to to, ?o mám na svojej práci tie? ve?mi rada, a to je spolupráca s ?u?mi. Mrzí ma, ?e sa ob?as ?udia nesprávajú ?estne.

Si die?a devä?desiatych rokov, o ni? star?ia ako na?i ?itatelia. Mohla by si ich in?pirova? tým, ?e povie? svoj príbeh získania prvých ponúk. 

Na túto otázku neviem asi dobre odpoveda?. Prvé ponuky pri?li nejak tak prirodzene cez kamarátov. A ?alej to ?lo ako taká re?azová reakcia. Ke? majú ?udia dobrú skúsenos?, radi sa o ?u podelia J.

ac65c5_9a15bcfdbfe84e759a30e5cb5d6e99d7-mv2_d_2400_2709_s_4_2 Zdroj: Petra ?ia?ková

Plátnom sú pre teba aj ?udia. Ako si sa k tetovaniu dostala?

Prirodzene. Témou mojej poslednej výstavy boli neprebádané územia. Dala som si za úlohu preskúma? techniky, ktoré som e?te nevyu?ívala. A tak som sa v niektorých neprebádaných územiach ?na?la?. Za?ala som napríklad vy?íva? do obrazov. A tetovanie ma ve?mi lákalo, a tak som to vyskú?ala. Potom som zistila, ?e maten process tvorby okolo toho ve?mi baví a chcem to robi? denne.

Si zárove? aj tattoo-artist, aj ilustrátorka, aj maliarka – v?etky tvoje diela sú naozaj krásne. Pýtam sa ale teda, ktoré z tvojich „jobov“, ?o robí?, pova?uje? za ten najdôle?itej?í, upriamuje? na?ho najviac energie?

?akujem! ?iadny z nich nie je najdôle?itej?í J. Ale ur?ite teraz najviac energie upriamujem práve na tetovanie.

14733355_1738161733177523_1926069103114584064_n Zdroj: Petra ?ia?ková
15034848_782970915176626_8938908965496946688_n Zdroj: Petra ?ia?ková

Tvoje umelecké vzory?

Pre m?a sú to Pat Perry, Etam Cru a Expanded Eye.

Na ?om momentálne pracuje? a aký bol pre teba rok 2016?

Momentálne sa zdokona?ujem hlavne v tetovaní. Okrem toho dokon?ujem nieko?ko ilustrácií pre komer?nú sféru. Highlighty roku 2016 boli pre m?a najmä: tetovanie, výstava Neprebádané územia v Bellart Gallery vo Viedni, spolupráca na redizajne predajní pre Dopravný podnik Bratislava a Becherateliér.

ac65c5_cdde8748d02c47e78d8d3cfa97c04f0c Zdroj: Petra ?ia?ková

Má? nejaké nenaplnené sny, vízie, ciele vo svojej kariére?

Asi to bude tá Kiskova kancelária .

Moja posledná otázka – v ?om sa chce? zlep?i??

Vo v?etkom.

ac65c5_cd0b1c1137604435936a1b63b396fd61 Zdroj: Petra ?ia?ková

Viac z ú?asnej práce Petry ?ia?kovej si mô?ete pozrie? aj na jej webe.

Obrázky: petraziackova.com

 

Pridať komentár