Poď do toho s nami a buď súčasťou najčítanejšieho portálu o dizajne a reklame na Slovensku

Poď do toho s nami a buď súčasťou najčítanejšieho portálu o dizajne a reklame na Slovensku

Ke? vznikal portál Sketcher.sk, jeho my?lienka bola jasná. Chcel sa dosta? do povedomia kreatívnej komunite a za?a? rozobera? témy, ktorým sa na Slovensku skoro nikto nevenoval. Za ve?mi krátky ?as sa portál etabloval a za?al by? vnímaný ve?mi pozitívne nielen u laickej, ale hlavne u odbornej verejnosti z kreatívnej oblasti. Kde je Sketcher dnes?

Portál funguje u? tretí rok a len nedávno dosiahol hlavne v?aka vám, na?im ?itate?om, skvelý mílnik. Stali sme sa naj?ítanej?ím online portálom v oblasti reklamy a dizajnu na Slovensku a predbehol ve?kých „hrá?ov“, ktorí pôsobia na trhu ove?a dlh?ie. Túto pozíciu Sketcher potvrdil aj v mesiaci august, no to nám ani z?aleka nesta?í.

Asi ste si u? na Sketcheri zvykli, ?e tu okrem horúcich noviniek z oblasti dizajnu, reklamy a lokálnej kreatívnej scény nájdete aj in?piratívne rozhovory s tými najlep?ími kreatívcami, ?o doma máme. Okrem rozhovorov s kreatívnymi riadite?mi a zakladate?mi  tých najvä??ích mediálnych a reklamných agentúr na Slovensku, denno-denne objavujeme nové talenty a tých, ktorí so svojim projektom potrebujú trochu pomôc? a dosta? ho do sveta. Chce? by? pri tom tie?? Tak ?ítaj ?alej…

Ked?e stále neprestávame a chceme robi? veci e?te lep?ie ako doteraz, budeme potrebova? aj tvoju pomoc. H?adáme do ná?ho tímu nielen stá?istov, ale aj platených externých redaktorov, ktorí u? majú ?o-to odpísané a oblas? reklamy, marketingu a dizajnu ti nie sú cudzie. Flexibilita a vo?nos? je samozrejmos?ou. Ak si z Bratislavy, mô?e? napríklad sedie? u nás priamo v redakcii a by? sú?as?ou komunity, ktorá robí veci kreatívne, inovatívne a nikdy neprestáva! Ak nie, mô?e? robi? kdeko?vek na svete :)

 

Ak ide? do toho s nami, napí? nám na [email protected] a pripoj krátky pokec o tebe a tvojich snoch, na ktorých u? teraz pracuje?.

 

 

Te?íme sa na teba!

 

Pridať komentár