RTVS už nebude nikdy ako predtým. Prečo Václav Mika zrejme končí na poste riaditeľa?

RTVS už nebude nikdy ako predtým. Prečo Václav Mika zrejme končí na poste riaditeľa?

Asi ka?dý, kto za posledné obdobie zapol na?u verejno-právnu televíziu, ?i rozhlas pocítil, ?e kvalita obsahu i?la prudko nahor a zo zastaraného a skostnateného média, sa stalo nie?o svie?e, moderné a progresívne. Av?ak cestu, ktorú zvolil sú?asný riadite? Václav Mika zrejme naberie ?oskoro úplne iný smer.

Za v?etko mô?e vo?ba nového ?éfa RTVS, okolo ktorej je v posledných d?och ve?mi horúco. Niet sa ?omu divi?. Ked?e je verejno-právna televízia a rozhlas v rukách ?tátu, politický rozmer nechýba ani pri vo?be riadite?a. U? teraz je viac ne? pravdepodobné, ?e Václav Mika svoju pozíciu opätovne neobsadí, ked?e jeho vystupovanie, ?i narábanie s RTVS akosi „nere?e“ vládnucim stranám, hlavne SNS a SMER-u na ?ele s na?im premiérom.

Zdroj: Facebook

Jeden z hlavných dôvodov nespokojnosti na?ej vlády so sú?asným riadite?om RTVS bol ten, ?e RTVS údajne nie je dostato?ne verejno-právna. Ako na to pri?li, nevedno, ale to momentálne nie je podstatné.

Sám Mika v?ak v rozhovore, v máji tohto roka pre aktuality.sk priznal, ?e zo strany vlády necíti vôbec ?iadnu podporu. Podporou je mu jedine verejnos?, ktorá jeho pôsobenie vníma ve?mi pozitívne. No nie je práve podpora verejnosti to, o ?o by sa aj na?i politici mali opiera?? Ve? aj tí sú na svojich pozíciách, len v?aka podpory verejnosti.

Zdroj: youtube.com

Prekvapilo nás v?ak vyjadrenie ministra kultúry M. Ma?ari?a (SMER-SD), ktorý na otázku, kto by bol pre neho najlep?ím kandidátom na post ?éfa RTVS, pre médiá odpovedal: ?Pre Václava Miku okrem jeho prezentácie hovoria aj výsledky. Preto je moja podpora jeho, lebo je tam nejaká reálna situácia, ktorú viem zhodnoti?.?

Vyzerá to tak, ?e pán Mika, le?í v ?alúdku naozaj len pár ?udom na ?ele s predsedom parlamentu a premiérom, ktorí budú robi? zrejme v?etko preto, aby „dosadili“ na túto pozíciu kohoko?vek iného. Tým samozrejme nehovoríme, ?e nikto iný si tento post nezaslú?i, ale nechápeme, pre?o ni?i? nie?o, o ?o sa pán Mika sna?il posledných 5 rokov.

Medzi horúcimi kandidátmi na nový post riadite?a RTVS je ur?ite aj Michal Ruttkay, ktorí momentálne pôsobí na pozícii generálneho riadite?a reklamnej agentúry Creo/Young&Rubicam a Jaroslav Rezník, sú?asný ?éf TASR. Vyzerá, ?e Strany SNS a SMER podporia práve druhého menovaného.

E?te podotkneme, ?e pán Ruttkay pri?iel, ako to nazvali iné médiá, s priam revolu?ným plánom, ako zmeni? RTVS, no nemyslíme si, ?e ak do programovej ?truktúry zaradí napríklad na?ich youtuberov, pozdvihne to úrove? verejno-právneho média. Toto je v?ak len zlomok z „mega-plánov“, s ktorými pri?li ostatní kandidáti, no chceli sme len poznamena?, ?e ?iadna revolúcia nie je vôbec potrebná.

RTVS momentálne pod?a nás teda nepotrebuje a? tak zmenu, skôr pokra?ova? u? v nastavených plánoch a len sa trpezlivo krok po kroku posúva? vpred.

Keby bola vo?ba ?éfa RTVS v kompetenciach verejnosti, zrejme by pán Mika bez problémov obhájil svoju pozíciu, ale bohu?ial, rozhodne o tom niekto, kto s fungovaním médií, nemá ani z ?aleka také skúsenosti, aké by boli potrebné.

Zdroj: RTVS

Ka?dopádne Václav Mika dokázal po?as svojho pôsobenie na ?ele tejto in?titúcie ve?mi ve?a, v?aka ?omu z nej spravil progresívne médium, ktoré robí na?ej krajine skvelú vizitku a my mu za to ?akujeme.

EDIT: Pod?a aktuálnych správ, do druhého kola postúpil Jaroslav Rezník s po?tom hlasov 73 (na výhru bolo potrebných 74) a Václav Mika s po?tom hlasov 53. Je viac ne? pravdepodobné, ?e novým ?éfom bude práve Rezník, ktorého podorili strany SMER-SD a SNS. Michal Ruttkay dostal len 5 hlasov a Zuzana ?apáková 1 hlas. Za zvy?ných kandidátov nehlasoval nikto. Druhé kolo bude u? o tý?de?.

 

Pridať komentár