#SketcherUncovered: Na káve s TOP slovenskými kreatívcami

#SketcherUncovered: Na káve s TOP slovenskými kreatívcami

sketcher_uncovered_banner

Dnes by sme vám chceli predstavi? ?al?í pravidelný seriál z na?ej dielne, kde sa dozviete nie?o zo zákulisia ?udí z reklamy, ?i dizajnu. V?dy vyberieme 5 ?udí, ktorí budú odpoveda? na 5 rýchlych otázok. Budú to presne tie otázky, ktoré by ste sa chceli opýta? aj vy, ak by ste mali mo?nos? s nimi pokeca? napríklad pri káve.

Na dne?nej káve sme boli s Adamom Mar?anom, Marekom Didákom, Alexom Körösföyom, To?im Leiblingerom a Jordom Nikovom.

 

Adam Mar?an

Creative Director | MUW Saatchi & Saatchi

adamZdroj: Archív Adam Mar?an

1. Najvä??í úspech v reklamnej brand?i?

Myslím, ?e je to launch kampa? mesa?níka PesPlus. Aj bez toho aby zákazník tu?il, ?e sa jednalo o reklamnú kampa?, sme dosiahli ú?asné výsledky.

2. Najvä??í fail/trapas?

Faily sú moje denné menu, neviem si vybra?. Bez failov to v reklame nejde…

3. Koho z konkurencie najviac uznáva?? (agentúra/osoba)

Andrejco & Keder Advertising – vy ich asi pozna? nebudete. Nevlogujú, neblogujú ani nikde nepredná?ajú. A preto sú momentálne najlep?í.

4. Najlep?ia kampa? za posledné roky, ktorú si videl ?

Toto!

5. Ko?ko stála najdrah?ia kampa?, na ktorej si robil? 

Ak myslíte produk?né náklady tak to bol TV spot, ktorý stál okolo 250k ? (rozumej dva trojizbáky v Dúbravke).

 

Tomá? Leiblinger

Creative Director | Kreativ Gang

Tomas_Tozi_Leiblinger

 

1. Najvä??í úspech v reklamnej brand?i?

Nie sme typy ?udí ba?iacich po klincoch, tých do rakvy u? máme dos? nazbieraných. Tak?e úspech meriame tým, ?e sa nám podarilo vybudova? agentúru na zelenej lúke, ktorá si vydobila miesto na slnku, obklopili sme sa skvelými ?u?mi, na?li sme cestu ako robi? ,,punk,, zodpovedne a profi.

2. Najvä??í fail/trapas?

Ked?e máme veci presne podelené tak trapasy preberá ur?ite najzodpovednej?ie ná? spolo?ník A?o. Rád o tom porozpráva k?udne aj v pravidelnej rubrike, je toho dos?, viac ako na dve vety.

3. Koho z konkurencie najviac uznáva?? (agentúra/osoba)

Sú to mladi chalani, ktorí po pracovnej ale hlavne po ?udskej stránke majú ?o ponúknu? svojmu okoliu – Jordan Nikov z Jandlu a Adam Mar?an z MUW Saatchi & Saatchi. Je to nová generácia, ktorá nastúpila a budeme sa spolo?ne e?te dlho bavi? nielen marketingom.

4. Najlep?ia kampa? za posledné roky, ktorú si videl?

Jednozna?ne svojou my?lienkou a prevedenim je to Tullamore D.E.W – The Parting Glass, z objektivnych dôvodov whiskey nepijem u? 15 rokov, prvý krát po vzhliadnuti spotu som v?ak na ?u dostal neskuto?nú chu? :D

5. Ko?ko stála najdrah?ia kampa?, na ktorej si robil? 

Hodnota kampane aj s medialnýmm budgetom bola okolo 2 000 000 euro, z tejto ?iastky sme odservisovali pribli?ne 200 000 euro. Kampa? pre najdrah?í projekt je v?ak na?a participácia na ?portovej hale Hangair, kde zastre?ujeme celý marketing.

 

Alex Körösföy

Art Director | daren&curtis

AlexZdroj: Archív Alex Körösföy

 

1. Najvä??í úspech v reklamnej brand?i?

Najvä??í úspech e?te iba príde, ale hrdý som na Sygic videá a posledný projekt pre Nadáciu Detského kardiocentra ? Stato?né srdce.

2. Najvä??í fail/trapas?

Ja ani Chuck Norris nefailujeme, ale za ?ivotný fail, ktorému sa dúfam vyhnem, pova?ujem stratu ?asu na projektoch, ktoré nemajú zmysel. Trapasy som za?il skôr ako tínejd?r.

3. Koho z konkurencie najviac uznáva?? (agentúra/osoba)

Ur?ite tu je ve?a ?udí, ktorí robia dobre to, ?o robia :D
Ale ke? osobu tak Matú? Bence a agentúru Jandl, lebo robia kampane na svetovej úrovni.

4. Najlep?ia kampa? za posledné roky, ktorú si videl?

Asi Dumb ways to die :D Ale aktuálne ma zaujala Telekom kampa? bez Sagana, je vtipná a nevtierava.

5. Ko?ko stála najdrah?ia kampa?, na ktorej si robil? 

Tak toto neviem teda, ja som iba ar?ák :-)

 

Marek Didák

Creative Director | Hype

Zdroj: Archív Marek Didák

1. Najvä??í úspech v reklamnej brand?i?

?e zis?ujem, ?e nás ?udia poznajú. To ma te?í. :) A potom, samozrejme, kampa? #SomNarcis.

2. Najvä??í fail/trapas?

Asi moja prvá verejná prezentácia. Myslel som, ?e medzi divákmi budú ?udia z ulice, tak som si nachystal prezku so základmi marketingu. No a v obecenstve bola polka marketingového sveta, ?o mi vôbec nepridalo na sebadôvere. Tak?e vo finále som bol ?ervený, rozklepaný a vyzeralo to asi tak, ako keby som Messimu vysvet?oval, ako správne kopa? do lopty.

3. Koho z konkurencie najviac uznáva?? (agentúra/osoba)

Tých ?udí je dos?, ale najviac asi Michala Pastiera. Jeho si idem dlhodobo.

4. Najlep?ia kampa? za posledné roky, ktorú si videl?

Za posledné roky som videl mega ve?a vynikajúcich kampaní, ale takto z hlavy mi napadá Redbull Stratos a virálna kampa? k Dollar Shave Clubu. No a za posledné mesiace sa mi ve?mi pá?ila kampa? od Spotify – Thanks 2016, It?s Been Weird.

spotify-ooh-ep-2016Zdroj: Spotify

5. Ko?ko stála najdrah?ia kampa?, na ktorej si robil? 

Presné ?íslo si u? nepamätám, ale presahovalo to 100 000 eur. V tomto prípade v?ak ne?lo o ?isto digitálnu kampa?.

 

Jord Nikov

Digital Creative Director | JANDL

photo_jordZdroj: Archív Jord Nikov

1. Najvä??í úspech v reklamnej brand?i?

Pre m?a je najvä??í úspech, ?e som sa do tejto brand?e vôbec dostal a hlavne v nej vydr?al. Tempo a nasadenie v nej je ?asto ve?ké.

2. Najvä??í fail/trapas?

Failujem pravidelne, no trapas z toho nie je nikdy. Sta?í, ?e sa na failoch nie?o nau?ím a nebolo to zbyto?né.

3. Koho z konkurencie najviac uznáva?? (agentúra/osoba)

Ve?mi obdivujem Strategy directora Kamila Charváta z MUW. Je to, ako sa hovorí, multitalentovaný ?ávo, ktorý má v kreatíve ve?ký preh?ad a hlavne nadh?ad!

4. Najlep?ia kampa? za posledné roky, ktorú si videl?

Mam rád uletené nápady. Jednozna?ne naj je pre m?a stále online kampa? Skittles ?Touch the rainbow?, ktorá v hrozne jednoduchých videách tak prepojila online s offlinom, ?e ste sa toho online mohli doslova dotknú?.

5. Ko?ko stála najdrah?ia kampa?, na ktorej si robil? 

Jednozna?ne to boli dva ro?níky start-up sú?a?e a kampane pre nemenovaného telekomunika?ného operátora. Kampa? prebiehala takmer po celej Európe a mala budget na úrovni európskych kampani, o akom mô?u ve?ké slovenské kampane vä??inou iba sníva?.

 

Tak, to bolo z dne?nej „kávi?kovej session“ v?etko. Vidíme sa u? ?oskoro s ?al?ími slovenskými kreatívcami.

 

P.S. Dajte nám vedie?, ?i sa vám tento formát pá?i.

Pridať komentár