Spoločnosť Brandless vyzvala do boja Amazon. Chce byť jeho silnou konkurenciou

Spoločnosť Brandless vyzvala do boja Amazon. Chce byť jeho silnou konkurenciou

Spolo?nos? Brandless sa nachádza v San Franciscu v USA a v poslednej dobe sa jej podarilo spravi? poriadny rozruch. Spolo?nos? chce údajne prinies? revolúciou v elektronickom obchodovaní a dúfa, ?e úplne naru?í fungovanie CPG priemyslu, vrátane velikána Amazonu.

Zdroj: Brandless

Na vysvetlenie, CPG ? Consumer packed goods, respektíve spotrebite?sky balené tovary sú druhom tovarov, ktoré spotrebite? pou?íva denne. Jedná sa o tovary ako potraviny, nápoje, oble?enie, tabak, výrobky pre domácnos? a iné. Hodnota odvetvia CPG je pribli?ne 2 bilióny amerických dolárov a je jedným z najvä??ích odvetví v Severnej Amerike. Tento trh ma zákazníkov v?dy, je vysoko konkuren?ný a nízko-nákladový na zmenu spotrebite?ov.

Zdroj: Brandless

Spo?iatku za?ala spolo?nos? Brandless na americkom trhu predáva? rad zna?kových tovarov a potravín, primárne ur?ených pre domácnosti. Tieto produkty im dodávajú výhradní partnerskí výrobcovia a v?etky majú cenu tri doláre.

Z poh?adu marketingu je to skvelý koncept odrá?ajúci tri marketingové trendy:

  • ?udia odmietajú marketing,
  • ?udia nemajú ?as nakupova?,
  • menej mo?ností znamená lep?iu vo?bu.

Spolo?nos? dala prís?ub, ?e bude udr?iava? nízke ceny produktov takým spôsobom, ?e odstráni BrandTax, ?o sú skryté náklady, ktoré spotrebite? zaplatí za národnú zna?ku.

Zdroj: Brandless

Biely box je od Novembra 2016 ochrannou známkou spolo?nosti. Logo bolo navrhnuté  tímom produktových a marketingových expertov a vedcov z oblasti potravín. Spoluzakladate?ka a generálna riadite?ka spolo?nosti Brandless Tina Sharkey toto logo nazýva ?white box council?.

Výrobky ozna?ené týmto ochranným logom by mali ma? vy??iu kvalitu ako tie bez neho. To v?ak nie je preukázate?né. Brandless na svojej stránke uvádza, ?e pod?a ich odhadu u konkurencie platia zákazníci za rovnako kvalitné výrobky v priemere a? o 40 % viac ako u Brandless.

Zdroj: Brandless

Vyzerá to, ?e zmý??anie tohto obchodu sa posúva smerom k zákazníkom a zrejme je jeho mottom nie?o ako:

 

?Rad?ej predám viac za ni??iu cenu (a v kone?nom dôsledku zarobím viac) ako predám menej za vy??iu cenu (a v kone?nom dôsledku zarobím menej).?

Zdroj: Brandless

 

 

Takéhoto predajcu by sme ur?ite uvítali aj na Slovensku, nako?ko sa momentálne rie?i obrovská nespravodlivos?. Na ná? trh sú dodávané produkty svetových zna?iek za vy??ie ceny ako sú tieto produkty dodávané do rozvinutých a vyspelých západných krajín. Navy?e v ove?a ni??ej kvalite.

Zdroj: forbes.com, qz.com

 

Pridať komentár