Spoločnosť Lyft cestuje spolu s Jeffom Bridgesom späť v čase až do roku 1836. Vznikla z toho táto dokonalá kampaň

Spoločnosť Lyft cestuje spolu s Jeffom Bridgesom späť v čase až do roku 1836. Vznikla z toho táto dokonalá kampaň

To mu? vymyslel koleso. Mu? taktie? prvý chodil po mesiaci a samozrejme to mu? ti zavolal v piatok ve?er auto do East Village, ke? ste nemohli zohna? ?iadny taxík, aby zachránil vá? ?ivot. To sú niektoré z najdôle?itej?ích udalostí v histórii ?udskej dopravy pod?a Lyft, ktorej nová ve?ká kampa? mala debut po?as zápasu NFL minulú nede?u.

Zdroj: Lyft/W+K NY

Je to prvá 360-stup?ová, plne integrovaná kampa? v histórii pä?ro?nej spolo?nosti, ktorá získala v posledných mesiacoch významný podiel na trhu, preto?e jej hlavný rival Uber utrpel sériou bolestivých kríz, ktoré si v zna?nej miere sám zavinil.

Agentúra Wieden+Kennedy pripravila pre spolo?nos? Lyft, naozaj skvelú kampa?, ktorej sú?as?ou bola aj séria spotov. V prvom spote ?Riding West? Jeff Bridges hovorí nieko?ko ponau?ení o dôle?itosti výberu, ktoré sú dnes rovnako relevantné ako v prípade vagónových vlakov za?iatku 19. storo?ia.

Cie?om spolo?nosti Lyft je roz?íri? svoje publikum a povzbudi? niektorých zákazníkov, aby prehodnotili slu?bu, o ktorej si mysleli, ?e vedia v?etko, no opak je pravdou.

?al?ie spoty v kampani, ktoré budú distribuované prostredníctvom digitálnych a sociálnych kanálov, spracujú nasledujúce témy:

 

Na pozadí celej kampane je aj skvelá porcia OOH, ktorá bola o nie?o viac ?pecifickej?ia, vyzdvihuje benefity zdie?anej jazdy a opisuje niektoré z problémov, s ktorými sa denne stretávame pri jazde autom.

Vice prezident a Creative Director spolo?nosti Lyft sa oh?adne spolupráce s agentúrou Wieden+Kennedy pre portál Adweek vyjadril nasledovne:

„Ke? sme oslovili Wieden + Kennedy, chceli sme uchopi? celú na?u históriu a ducha, ktorého sme v Lyft vybudovali a celý „balík“ vykopnú? rýchlos?ou svetla do sveta. A to v?etko zábavným spôsobom. Myslím, ?e sa nám to naozaj podarilo“

Zdroj: Lyft/W+K NY
Zdroj: Lyft/W+K NY
Zdroj: Lyft/W+K NY
Zdroj: adweek.com

 

Pridať komentár