Televízia JOJ ukázala všetkým divákom na Slovensku, ako hlboko je morálne dno

Televízia JOJ ukázala všetkým divákom na Slovensku, ako hlboko je morálne dno

Videli sme u? mno?stvo reality show, ?i televíznych relácií nielen u nás, ale aj v zahrani?í, no to ?o sa dialo v?era v hlavnom vysielacom ?ase na televízii JOJ nás doslova postavilo zo stoli?ky. Program „Take Me Out“ dokázal, ?e morálne dno nebolo dostato?ne hlboko.

 

Zdroj: TV JOJ

Len pre upozornenie, túto reláciu sme sledovali len z ?isto „profesijného“ h?adiska, ked?e sme mali tu?enie, ?e to nedopadne dobre. Av?ak mýlili sme sa. Dopadlo to e?te hor?ie!

Zo za?iatku sme nevedeli, ?i sa máme smia? alebo plaka?. Formát, ktorý bol prevzatý zo zahrani?ia (ako XY ?al?ích relácii) bol v?ak ve?mi zle spracovaný a doteraz nechápeme ako sa nie?o také mohlo objavi? v televízií. Úprimne ?utujeme moderátorov Jakuba Pracha?a a Milana Zimnýkovala, ktorí sa na toto nechali nahovori?

Len pre informáciu, relácia Take Me Out (v prekl. „zober ma na rande“) je akási „zoznamka“, kde 20 ?ien ?aká na príchod jedného mu?a, ktorý má len pár sekúnd na to, ako ich zauja?. Ten si potom vyberie zo ?ien, ktoré prejavili o neho záujem. Zvy?ok si u? k?udne domyslite.

 

Mo?no si poviete, ?e na tom predsa ni? nie je, no keby ste videli tú vzorku, ktorá bola ve?mi „dôkladne“ vybratá na castingoch, ihne? pochopíte ko?ká bije. Nemáme samozrejme ?iadne predsudky, no egocentrizmus, stupidita, ?i perverznos? u v?etkých ú?inkujúcich by sa dala v danej miestnosti doslova krája?. Okrem toho po?as relácie zaznelo nieko?ko vulgarizmov, ?i nará?ok so sexuálnym podtónom, ktoré asi v hlavnom vysielacom ?ase nemajú ?o robi?.

Doká?eme si samozrejme predstavi?, ?e pri takýchto typoch relácií, ide o ?o najvä??iu „show“ a kontroverziu, no toto prekonalo u? aj Farmu, ktorá dlhodobo viedla v tomto nelichotivom rebrí?ku.

Domnievame sa, ?e zú?astneným osobám musela by? ponúknutá „poriadne“ vysoká suma, ked?e boli ochotní podstúpi? toto primitívne divadlo a by? sú?as?ou tejto televíznej katastrofy. Alebo sa stala niekde chyba?

 

 

Ka?dopádne, ur?ite si Take Me Out na svojich obrazovkách u? nikdy nezapínajte, riskujete naozaj ve?a! Sami sa z toho e?te teraz spamätávame.

 

 

 

Zdroj: TV JOJ

 

Pridať komentár