Tomáš Olekšák: Concept art predávajú skôr dobré nápady, prevedenie nie je až také dôležité.

Tomáš Olekšák: Concept art predávajú skôr dobré nápady, prevedenie nie je až také dôležité.

Mali sme mo?nos? porozpráva? sa s Tomá?om Olek?ákom, ktorý pracuje v úspe?nej slovenskej hernej spolo?nosti Pixel Federation ako concept artist. Toto zameranie u nás nie je a? tak roz?írené a preto sme sa chceli pozrie? trocha za oponu. 

Tomá?, skús nám da? rýchly poh?ad na svoj background? Kedy ?a pohltil svet grafickej kreatívy?

Mám 25 rokov, pochádzam z Popradu a momentálne ?ijem a pracujem v Bratislave. Odmali?ka som mal stra?ne rád animované seriály Gummi Bears, Tale Spin a Ducktales z dielne Disney, rovnako ako ich celove?erné rozprávky a komixy s Ká?erom Donaldom. V?ade som si ?máral Spidermana, zbieral pokémonov, skúsil prvé videohry a asi ma to nejak prirodzene ?ahalo týmto smerom. Neskôr som objavil Photoshop a metódou pokus-omyl sa ho pomaly nau?il pou?íva?. Som samouk, bolo to pre m?a hobby popri strednej ?kole.

01

Tomá? Olek?ák

Momentálne pracuje? ako concept artist (oprav ak to nie je správne pomenovanie tvojej práce) pre ve?mi úspe?nú slovenskú spolo?nos? Pixel Federation. Ako si sa k tejto príle?itosti dostal?

V podstate úplnou náhodou. Predtým som pracoval ako Senior Graphic Designer pre slovenskú reklamnú agentúru Elite Solutions, kde som robil hlavne na projektoch pre slovenské a ?eské O2. Kamarátka, ktorá vedela, ?e si po ve?eroch rád kreslím, mi povedala o Pixel Federation, kde zhodou okolností h?adali ilustrátora. V?dy som chcel pracova? v hernom priemysle, netu?il som v?ak, ?e sa mi to podarí u? na Slovensku. Vypracoval som pre Pixel zadanie a ponúkli mi prácu.

Kariéra concept artistu spadá do ve?mi ?pecifického odvetvia kreatívy. Mnoho ?udí doká?e celkom slu?ne kresli? a s tro?kou úsilia by zo seba dokázali dosta? naozaj kvalitný výsledok. To v?ak nie je jediný faktor, ktorý zaru?í úspech alebo aspo? to, ?e dostane ?ancu. ?o teda v tvojom odvetví hrá e?te k?ú?ovú rolu?

Myslím si, ?e ve?a ?udí má v sebe potenciál robi? kvalitné veci. Otázka je, ?i sú tomu ochotní venova? ?as a ?i sa nevzdajú pri prvom neúspechu. Osobne som sa nikdy nepova?oval za talentovaného ?loveka, ale v?dy som sa na sebe sna?il pracova? a posúva? sa niekam. Nie je to len o kreslení, treba aj rozmý??a? nad funkcionalitou. ?o je to za ?loveka, v akom prostredí ?ije, ?o v?etko u? má za sebou. V?etky tieto veci musíte vizuálne odkomunikova?, pridáva to na uverite?nosti charakteru. Treba by? flexibilný, vedie? sa prispôsobi? grafickému ?týlu, by? schopný nakresli? hoci?o – od komplexných scén a? po malé predmety. To sú momentálne veci, na ktorých sa sna?ím pracova?.

04

Tomá? Olek?ák (Pixel Federation)

?o to teda znamená by? concept artist v Pixel Federation, aké úlohy má? na starosti?

Momentálne som sú?as? tímu, ktorý pracuje na projekte Morning Men. Mojou úlohou je pod vedením art directora dizajnova? a ilustrova? v?etko, ?o na?i scenáristi a game dizajnéri potrebujú k rozpovedaniu herného príbehu. Pár dní pracujem na rozpadnutom robotovi v strede pú?te, potom napríklad na predmetoch, ktoré má hlavná hrdinka rozhádzané na stole. V?dy musím myslie? na to, aby sa grafika dala bez problémov pou?i? v animácii. Je to rôznorodá práca.

Aké vybavenie potrebuje? na to, aby si mohol plnohodnotne tvori? svoje koncepty? Vezme? e?te do rúk klasickú ceruzku alebo si ?istokrvný digitalista?

Raz za ?as si rád nie?o nakreslím ceruzou, v práci ale pracujeme ?isto digitálne. Ja osobne pracujem na Wacom Intuos tablete v kombinácii s klávesnicou.

07

Tomá? Olek?ák 06
Tomá? Olek?ák

U? si za?il situáciu, kedy si kreslením nejakého konceptu strávil hodiny, ak nie dni a vo výsledku bol úplne zhodený zo stola? Stáva sa to, alebo sú to skôr len úpravy?

To sa ve?mi nestáva, podstata konceptu je v ?o najkrat?om ?ase zvizualizova? nejakú my?lienku, ?i u? svoju alebo scenáristovu. V tejto fáze sa nie?o vyberie a a? potom sa z toho stane po pár hodinách renderovania ilustrácia. Interné veci sú ?astokrát len hrubé sketche. Úpravy sa samozrejme dejú, s výsledkom musia by? spokojní scenáristi a aj art director. ?astokrát sa viacerí stretneme pri stole a rozmý??ame nad vecami spolo?ne, u?etrí to ?as.

Na ko?ko dôle?ité je ma? kvalitný preh?ad a vedie? sa orientova? v hernom priemysle pre tvoju prácu?

Ur?ite je to plus, zále?í v?ak na akom projekte ?lovek pracuje. Ak ide o zabehnutú facebookovú hru, ktorá be?í u? nieko?ko rokov, sta?í by? flexibilný a napoji? sa na definovaný grafický ?týl. Ak ide o novinku v procese vývoja, treba ma? ur?ite preh?ad, ako podobné hry fungujú a vyzerajú vo svete.

02

Tomá? Olek?ák

Vyskytujú sa aj v tvojom zameraní nejaké trendy? V iných odvetviach dizajnu je in raz toto, potom zasa nie?o nové a tak sa týmto trendom vyhnú? v podstate nedá. Ako to teda je?

Ur?ite. Je to ale ?koda, ve?a ?udí potom pod?a m?a stratí svoju identitu a je z nich len ?al?ie diev?a ?o kreslí ako loish alebo chalan, ?o chce by? ?al?í Mike Mignola. V tejto dobe je stra?ne jednoduché nájs? na internete výborného umelca a okopírova? jeho rukopis. ?o sa v?ak týka concept artu, ten predávajú skôr dobré nápady, prevedenie nie je a? také dôle?ité. Presne tam je vidie?, ?i autor naozaj vie, ?o robí. Osobne sa sna?ím trendom vyhýba? a sám si nájs?, ?o sa mi vlastne pá?i.

Je pod?a teba mo?né, ?e sa niekto tomuto odvetviu priu?í aj neskôr v ?ivote? Alebo si to vy?aduje aj niektoré zru?nosti, ktoré sa jednoducho musia trénova? u? od mala?

Za?a? sa dá kedyko?vek. Ak sa ?lovek rozhodne, ?e sa chce nie?omu vá?ne venova? a bude na sebe maka?, sta?í si sadnú? za stôl a proste za?a? pracova?. Chví?u to ur?ite potrvá, ale pod?a m?a takáto cesta nikdy nekon?í, u?íme sa predsa celý ?ivot :)

08

Tomá? Olek?ák

Má? nejaký idol? Niekoho, kto ?a v tvojom zameraní skuto?ne ovplyvnil?

Zlomový bod pre m?a bol ur?ite Creaturebox. Ke? som prvýkrát videl ich ilustrácie, rozhodol som sa, ?e budem bra? kresbu vá?ne a za?nem na sebe pracova?. Joe Madureira so svojimi Battle Chasers ma zase dos? in?pirovali oh?adom komixu, raz by som chcel vytvori? nie?o podobné. Momentálne sa mi ve?mi pá?i ?týl ilustrátorov Jakuba Rebelku, Dmitryho Klyushkina a Sergiho Brosu. A v neposlednom rade môj kolega na projekte, ka?dodenný zdroj in?pirácie.

V akom stave je pod?a teba slovenský concept art, alebo ?ir?ie CG art? Máme tu aj svetovú konkurencie schopnos? alebo nám stále nie?o chýba? Samozrejme, ?e vieme nájs? také úspe?né príklady, ale ke? sa na to pozrieme z ?ir?ieho uhla poh?adu?

Máme tu ?ikovných ?udí, nie je ich v?ak ve?a. Ve?mi málo ?udí ide napríklad ?tudova? kresbu s tým, ?e chcú by? profesionálni ilustrátori pre herný priemysel. Vä??inou sú to ?udia, ktorí si u? odmali?ka radi kreslia a na?li spôsob, ako sa tým ?ivi?.

A ke? to porovná? napríklad so susednou ?eskou republikou?

Na toto ve?mi neviem odpoveda?, myslím si v?ak, ?e tam je to ve?mi podobné. Napríklad s Po?skou scénou sa to nedá ani porovna?. Môj osobný názor je taký, ?e po?skí a ruskí ilustrátori sú svetová ?pi?ka.

05

Tomá? Olek?ák

Tvoj be?ný pracovný de? vyzerá stále pribli?ne rovnako alebo je to ka?dý de? nová výzva?

Ka?dý de? je rovnaký v tom, ?e si musím sadnú? za stôl a nie?o nakresli? :) Práca vo firme je pre ilustrátorov ve?mi rôznorodá a nemusím sa bá?, ?e by ma stále ?akalo to isté.

?o ?a okrem kreslenia v ?ivote e?te naozaj baví?

Hranie videohier, sledovanie filmov a seriálov s mojou priate?kou a ranná káva.

03

Tomá? Olek?ák

Pridať komentár