Toto je prvý „odpadkový štát“ na svete. Vďaka dvom kreatívcom má Trash Island svoju vlastnú vlajku aj menu

Toto je prvý „odpadkový štát“ na svete. Vďaka dvom kreatívcom má Trash Island svoju vlastnú vlajku aj menu

Dvaja kreatívci reagujú na ignoranciu o vy?istenie oceánu od gigantickej hromady plastových odpadkov, zo strany vlády, po svojom. Sna?ia sa z nej vytvori? právoplatný ?tát. Pre Trash Island vymysleli menu, pas, vlajku, dokonca aj obyvate?ov.

Zdroj: Mario Kerkstra

Medzi významné globálne kauzy 21. storo?ia patrí ostrov platového odpadu o ve?kosti Francúzska, ktorý sa plaví severným Pacifikom. Aj napriek tomu americká vláda pred týmto problémom zatvára o?i. Skupina aktivistov sa tak rozhodla vytvori? z tejto obrej masy odpadkov ?tát s názvom Trash Island a zaslala ?iados? o jeho uznanie priamo do OSN. Ak by tento ?tát bol uznaný, ?lenské ?táty by boli nútené tento problém rie?i?.

The Great Pacific Garbage Patch, respektíve Ve?ká tichomorská odpadková ?kvrna bola objavená Charlesom J. Moorom v roku 1997. Skladá sa z dvoch obrích más plastového smetia medzi USA a Japonskom. Zhlukuje sa v nej 140 miliónov ton odpadu a ka?dým rokom pribúda zhruba ?al?ích osem miliónov. ?kvrna má za následok zne?is?ovanie vody a najmä hromadné vymieranie morských ?ivo?íchov.

Zdroj: Mario Kerkstra

Michael Hughes a Dilatando Almeida sa rozhodli proti tomuto problému bojova? a zaslali návrh na uznanie The Trash Island podpísaný svojimi partnermi ? neziskovou organizáciou The Plastic Oceans Foundation a spolo?nos?ou LADBible.

The Trash Island má v?aka nim u? vymyslenú vlastnú vlajku, oficiálnu menu zvanú Debris (anglicky odpad), ktorá zobrazuje ?ivo?íchy, ktorú sú týmto odpadom tyranizované.

Zdroj: Mario Kerkstra
Zdroj: Mario Kerkstra
Zdroj: Mario Kerkstra

Nechýbajú ani po?tové známky a ob?ania sa taktie? mô?u preukáza? pasom s originálnym razítkom. Grafiku pre celú kampa? vypracoval Mario Kerkstra.

Do boja za uznanie odpadkového ?tátu sa mô?ete zapoji? aj vy podpísaním petície na stránkach Change.org. Máte tak mo?nos? sta? sa ob?anmi The Trash Island a pomôc? splni? jeden zo ?tyroch po?iadavkou na uznanie nového ?tátu, a teda obyvate?stvo. ?al?ími po?iadavkami sú: definované územie, vláda a schopnos? komunikova? s ?al?ími ?tátmi.

Zdroj: Mario Kerkstra
Zdroj: Mario Kerkstra
Zdroj: Mario Kerkstra
Zdroj: Mario Kerkstra

V rámci kampane vzniklo aj zopár videí. V jednom z nich je predstavený prvý právoplatný ob?an The Trash Island Al Gore, bývalý kandidát na prezidenta a dlhoro?ný ochranca prírodného prostredia.

 

 

Len pre informáciu, k dne?nému d?u petíciu podpísalo 76 487 ?udí a tento po?et sa bude ur?ite zvy?ova?.

Zdroj: adweek.com, creativereview.co.uk

 

Pridať komentár