Trendy a dokonalé inšpiratívne dizajny prehrávačov hudby pre rok 2017

Trendy a dokonalé inšpiratívne dizajny prehrávačov hudby pre rok 2017

Zrejme nikto z nás si nevie predstavi? ?ivot bez hudby. Najlep?ie je, ke? ju mô?eme po?úva? kdeko?vek sme alebo kamko?vek cestujeme. To v?aka smartfónom nie je v dne?nej dobe ?iaden problém. Okrem kvalitných slúchadiel je v?ak dôle?itý aj výber vhodného hudobného prehráva?a. Samozrejme, nie menej dôle?itý je aj dizajn tohto prehráva?a.

Zdroj: meduium.muz.li

V?etci ich pou?ívame ka?dý de?, no ich podoba mô?e by? rôzna. Nako?ko mo?ností výberu je ve?mi ve?a, rozhoduje vizuálna stránka prehráva?a a nie len to, ?e si cez neho mô?eme pusti? hudbu. Najlep?í výber je ten, ktorý je jednoduchý na ovládanie a kore?ponduje s va?im osobným ?týlom. Aby ke? náhodou budete cestova? MHD a niekto pozrie na vá? displej, bude to ako keby si obzrel va?e tenisky, ?i celkový outfit.

Ako sme u? uviedli vy??ie, mo?ností je ve?a a my vám na obrázkoch ni??ie ponúkame in?pirácie hudobných prehráva?ov pre aktuálny rok 2017:

Zdroj: Michael Korwin
Zdroj: Live Wall Live Wall
Zdroj: Johny vino?
Zdroj: Divan Raj
Zdroj: Filip Legierski
Zdroj: Giga Tamarashvili
Zdroj: Renat Muratshin
Zdroj: Mammad Emin ?
Zdroj: Apostol Voicu
Zdroj: WantLine
Zdroj: Anna Gerasymenko
Zdroj: Dawid Dapszus
Zdroj: Apostol Voicu
Zdroj: JPstyle
Zdroj: medium.muz.li

 

Pridať komentár