Umelec si kúpil starú dodávku a neuveríš, čo z nej vytvoril

Umelec si kúpil starú dodávku a neuveríš, čo z nej vytvoril

Mo?no sa niekomu pá?ia, no ja pova?ujem dodávky a jeden z naj?kared?ích typov vozidiel v?eobecne – mo?no to má nie?o spolo?né s tým, ?e nezná?am, ke? sa za nejakou veziem a nevidím na cestu. No teraz som sa pou?il, ?e to nie je prípad pre ka?dú dodávku.

Dan Rawlings

Umelec Dan Rawlings sa pokú?a prinies? nostalgiu a prírodu ako spojenie starých relikvií. Pred ?asom to posunul na skuto?ne netradi?nú úrove?, kedy pre festival Kendal Calling vytvoril ne?akanú verziu starej dodávky.

Dan Rawlings
Dan Rawlings

Rawlings sa sna?il vytvori? kúsok, ktorý ukazuje schopnos? prírody porazi? a zmocni? sa aj tých najsilnej?ích materiálov.

Vybral si preto Ford Transit dodávku, lebo je v?eobecne známa. A aj po jej prerábke je stále rozpoznate?ná zna?ka.

Dan Rawlings

Av?ak nebolo by to umenie ak by nemalo svojich kritikov. Tí v?ak za?li tak ?aleko, ?e celú dodávku podpálili. No nebol by to umelec, ak by nedokázal aj z tejto situácie vy?a?i? e?te jeden parádny záber v no?nom nasvietení.

Dan Rawlings
Zdroj: diply

 

Pridať komentár